Beroep ingesteld op 19 maart 2007 - M / EMEA

(Zaak F-23/07)

Procestaal: Frans

Partijen

Verzoekende partij: M (Broxbourne, Verenigd Koninkrijk) (vertegenwoordigers: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis en E. Marchal, advocaten)

Verwerende partij: Europees Geneesmiddelenbureau (EMEA)

Conclusies

nietigverklaring van het besluit van 25 oktober 2006 waarbij de uitvoerend directeur van het EMEA M's verzoek om zijn geval aan de invaliditeitscommissie voor te leggen, heeft afgewezen;

veroordeling van het EMEA tot betaling aan verzoeker van een schadevergoeding van 100 000 EUR wegens dienstfouten;

verwijzing van de verwerende partij in de kosten van de procedure.

Middelen en voornaamste argumenten

Op 17 maart 2005 had verzoeker, tijdelijk functionaris bij het EMEA, een arbeidsongeval ten gevolge waarvan hij arbeidsongeschikt is geworden. Op 14 februari 2006 werd hem meegedeeld dat zijn overeenkomst na 15 oktober 2006 niet zou worden verlengd. Zijn verzoek om voorlegging van zijn geval aan de invaliditeitscommissie werd afgewezen.

Tot staving van zijn beroep stelt hij dat er met name sprake is van schending van de artikelen 31, eerste alinea, en 33, eerste alinea, van de Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden (RAP), zoals deze door het Gerecht voor ambtenarenzaken in zijn arrest van 16 januari 2007, Gesner/BHIM (F-119/05, nog niet gepubliceerd in de Jurisprudentie), zijn uitgelegd.

____________