Beschikking van de president van het Gerecht voor ambtenarenzaken van 13 maart 2007 - Chassagne / Commissie

(Zaak F-1/07 R)

(Kort geding - Verzoek om opschorting van tenuitvoerlegging - Spoedeisendheid - Geen)

Procestaal: Frans

Partijen

Verzoekende partij: Olivier Chassagne (Brussel, België) (vertegenwoordiger: Y. Minatchy, advocaat)

Verwerende partij: Commissie van de Europese Gemeenschappen (vertegenwoordigers: J. Currall en V. Joris, gemachtigden)

Voorwerp

Verzoek om opschorting van de tenuitvoerlegging van het besluit van de Commissie van de Europese Gemeenschappen van 17 november 2006 houdende vaststelling van de lijst van ambtenaren die in het kader van het bevorderingsjaar 2006 tot de rang A*11 zijn bevorderd, welke diezelfde dag is bekendgemaakt in Mededelingen van de administratie nr. 55-2006

Dictum

Het verzoek in kort geding wordt afgewezen.

De beslissing omtrent de kosten wordt aangehouden.

____________