Avaliku Teenistuse Kohtu (esimene koda) 30. septembri 2010. aasta otsus - van Heuckelom versus Euroopa Politseiamet (Europol)

(kohtuasi F-43/09)1

(Avalik teenistus - Europoli personalieeskirjad - Artikkel 29 - Hindamisaruannete alusel kõrgemale palgajärgule edutamine - Palgaastme ja -järgu kindlaksmääramise poliitika kehtestanud otsuse õiguspärasuse vaidlustamine - Europoli direktori ja juhatuse vastav pädevus - Europoli direktori kaalutlusõigus - Piirid)

Kohtumenetluse keel: hollandi

Pooled

Hageja: Carlo van Heuckelom (Haag, Madalmaad) (esindajad: advokaadid W. J. Dammingh ja N. D. Dane)

Kostja: Euroopa Politseiamet Europol (esindajad: D. Neumann ja D. El Khoury, keda abistasid esialgu advokaadid B. Wägenbaur ja R. Van der Hout, hiljem advokaat B. Wägenbaur)

Ese

Nõue tühistada 14. juuli 2008. aasta otsus, millega hagejat edutati palgaastmel ainult ühe järgu võrra, ning 19. jaanuari 2009. aasta otsus, millega jäeti rahuldamata esimesena nimetatud otsuse peale esitatud kaebus

Resolutsioon

1.    Jätta C. van Heuckelomi hagi rahuldamata.

2.    Pooled kannavad ise oma kohtukulud.

____________

1 - ELT C 180, 1.8.2009, lk 63.