DOM AV EUROPEISKA UNIONENS PERSONALDOMSTOL
(tredje avdelningen)

den 5 december 2012

Mål F‑76/11

Diana Grazyte

mot

Europeiska kommissionen

”Personalmål – Lön – Utlandstillägg – Villkor i artikel 4.1 b i bilaga VII till tjänsteföreskrifterna – Tioårig referensperiod – Startpunkt – Slutpunkt – Borträkning av perioder av tjänstgöring för en internationell organisation – Analog tillämpning av artikel 4.1 a i bilaga VII till tjänsteföreskrifterna”

Saken:      Talan enligt artikel 270 FEUF, vilken är tillämplig på Euratomfördraget enligt dess artikel 106a, genom vilken Diana Grazyte i huvudsak yrkar ogiltigförklaring av det beslut som Byrån för löneadministration och individuella ersättningar (PMO), meddelade den 25 augusti 2010, om att inte bevilja sökanden utlandstillägg.

Avgörande:      Talan ogillas. Sökanden ska bära sina rättegångskostnader och ersätta kommissionens rättegångskostnader.

Sammanfattning

1.      Talan väckt av tjänstemän – Obegränsad behörighet – Tvister av ekonomisk art i den mening som avses i artikel 91.1 i tjänsteföreskrifterna – Begrepp – Talan som syftar till att en institution ska förpliktas betala utlandstillägg – Omfattas

(Tjänsteföreskrifterna,artikel 91.1)

2.      Tjänstemän – Talan väckt av tjänstemän – Obegränsad behörighet – Tvister av ekonomisk art i den mening som avses i artikel 91.1 i tjänsteföreskrifterna – Begrepp – Talan som syftar till att en institution ska förpliktas betala utlandstillägg – Omfattas

(Tjänsteföreskrifterna, bilaga VII, artikel 4.1, b); anställningsvillkor för övriga anställda, artikel 21)

3.      Tjänstemän – Lön – Utlandstillägg – Villkor för beviljande – Tillfälligt anställd som är medborgare i anställningsmedlemsstaten – Bosatt utanför denna medlemsstat under referensperioden – Bestämning av nämnda periods startpunkt – Borträkning av perioder av tjänstgöring för en internationell organisation

(Tjänsteföreskrifterna, bilaga VII, artikel 4.1, b); anställningsvillkor för övriga anställda, artikel 21)

1.      Yrkanden som syftar till att en institution ska förpliktas betala utlandstillägg samt kompensationsränta ska anses ha samma föremål som yrkanden angående att personaldomstolen ska pröva ett beslut från Byrån för löneadministration och individuella ersättningar att inte bevilja den berörda personen utlandstillägg eftersom Gemenskapsdomstolens obegränsade behörighet enligt artikel 91.1 i tjänsteföreskrifterna i tvister av ekonomisk art innebär att domstolen ska avgöra den tvist som den har att pröva fullständigt, det vill säga i fråga om den anställdes samtliga rättigheter och skyldigheter, såvida inte domstolen överlåter åt den aktuella institutionen att verkställa en viss del av domen. I det sistnämnda fallet utövar domstolen kontroll och fastställer de exakta villkoren.

(se punkt 25)

Hänvisning till

Domstolen: 18 december 2007, Weißenfels mot parlamentet, C‑135/06 P, punkt 67

2.      Bestämmelserna i artikel 4.1b i bilaga VII i tjänsteföreskrifterna ska tolkas så, att när en person ansöker om att beviljas utlandstillägg har arbetat för flera olika organ är slutdatumet för referensperioden datumet då denna person tillträdde sin tjänst hos det aktuella organet, såsom anges i det avtal om tillfällig anställning som ligger till grund för ansökan om att beviljas utlandstillägg.

(se punkt 46)

Hänvisning till

Domstolen: 24 januari 2008, Adam mot kommissionen, C‑211/06 P, punkterna 38 och 39

3.      Vad gäller den referensperiod som föreskrivs i artikel 4.1 b i bilaga VII i tjänsteföreskrifterna, ska i analogi med bestämmelserna i artikel 4.1 a i bilaga VII i tjänsteföreskrifterna, alla perioder som en person tjänstgjort i statlig tjänst eller för en internationell organisation borträknas, vilket betyder att omständigheten att en person tjänstgjort i statlig tjänst eller för en internationell organisation inte innebär att personen förlorar rätten att beviljas utlandstillägg, men att startpunkten för referensperioden måste flyttas bakåt, för att säkerställa att denna person faktiskt har bott tio år utanför den medlemsstat som personen varit medborgare i utan att under dessa tio år tjänstgöra i statlig tjänst eller för en internationell organisation.

Artikel 4.1 b i bilaga VII i tjänsteföreskrifterna innehåller inga uppgifter som gör det möjligt att hävda att det vid bestämningen av referensperiodens utgångspunkt inte går att borträkna de perioder då personen arbetat i statlig tjänst eller för en internationell organisation.

(se punkterna 50 och 51)

Hänvisning till

Personaldomstolen: 25 september 2007, Cavallaro mot kommissionen, F‑108/05, punkt 74