Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Tribunale di Trieste (Italien) den 26. maj 2021 – GE mod Ministero dell’Interno, Dipartimento per le Libertà civili e l’Immigrazione – Unità Dublino

(Sag C-328/21)

Processprog: italiensk

Den forelæggende ret

Tribunale di Trieste

Parter i hovedsagen

Sagsøger: GE

Sagsøgt: Ministero dell’Interno, Dipartimento per le Libertà civili e l’Immigrazione – Unità Dublino

Præjudicielle spørgsmål

1.    Skal artikel 27 i forordning (EU) nr. 604/2013 1 fortolkes således,

•    at den manglende udlevering af den i artikel 4, stk. 2 og 3, i forordning (EU) nr. 604/2013 fastsatte informationsfolder til en person, der befinder sig i en af artikel 23, stk. 1, i forordning (EU) nr. 604/2013 omfattet situation, i sig selv bevirker, at foranstaltningen om overførsel er uafhjælpeligt ugyldig (og eventuelt også, at den medlemsstat, hvori personen har indgivet en ny ansøgning om international beskyttelse, er ansvarlig for behandlingen heraf),

•    eller at sagsøgeren under retssagen har pligt til at godtgøre, at procedurens udfald ville have været anderledes, hvis informationsfolderen var blevet udleveret til vedkommende?

2.    Skal artikel 27 i forordning (EU) nr. 604/2013 fortolkes således,

•    at den manglende udlevering af den i artikel 29 i forordning (EU) nr. 603/2013 fastsatte informationsfolder til en person, der befinder sig i en af artikel 24, stk. 1, i forordning (EU) nr. 604/2013 omfattet situation, i sig selv bevirker, at foranstaltningen om overførsel er uafhjælpeligt ugyldig (og eventuelt også, at personen følgelig skal gives mulighed for at indgive en ny ansøgning om international beskyttelse),

•    eller at sagsøgeren under retssagen har pligt til at godtgøre, at procedurens udfald ville have været anderledes, hvis informationsfolderen var blevet udleveret til vedkommende?

____________

1     Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 604/2013 af 26.6.2013 om fastsættelse af kriterier og procedurer til afgørelse af, hvilken medlemsstat der er ansvarlig for behandlingen af en ansøgning om international beskyttelse, der er indgivet af en tredjelandsstatsborger eller en statsløs i en af medlemsstaterne (EUT 2013, L 180, s. 31).