22. märtsil 2022 esitatud hagi – Euroopa Komisjon versus Luksemburgi Suurhertsogiriik

(kohtuasi C-214/22)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: Euroopa Komisjon (esindajad: E. Manhaeve, A. Azéma ja I. Zaloguin)

Kostja: Luksemburgi Suurhertsogiriik

Hageja nõuded

Hageja palub Euroopa Kohtul:

tuvastada, et kuna Luksemburgi Suurhertsogiriik ei ole hiljemalt 4. oktoobriks 2016 võtnud vastu vajalikke õigus- ja haldusnorme Euroopa Parlamendi ja nõukogu 3. aprilli 2014. aasta direktiivi 2014/42/EL kuriteovahendite ja kriminaaltulu arestimise ja konfiskeerimise kohta Euroopa Liidus1 täitmiseks – või vähemalt ei ole ta komisjonile niisuguste normide vastuvõtmisest teatanud –, on Luksemburgi Suurhertsogiriik rikkunud selle direktiivi artiklist 12 tulenevaid kohustusi;

mõista ELTL artikli 260 lõike 3 alusel Luksemburgilt direktiivi 2014/42 artikli 8 lõigete 7 ja 9 ning artikli 10 lõike 2 ülevõtmise meetmetest teatamise kohustuse täitmata jätmise eest välja karistusmakse summas 7096,50 eurot iga hilinetud päeva eest alates käesolevas kohtuasjas kohtuotsuse kuulutamisest;

mõista kohtukulud välja Luksemburgi Suurhertsogiriigilt.

Väited ja peamised argumendid

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 3. aprilli 2014. aasta direktiiv 2014/42/EL kuriteovahendite ja kriminaaltulu arestimise ja konfiskeerimise kohta Euroopa Liidus lihtsustab liikmesriikide jaoks raskest organiseeritud kuritegevusest saadud kurjategijate tulu sissenõudmist. Komisjon algatas Luksemburgi suhtes rikkumismenetluse 2016. aasta novembris ja saatis seejärel 2019. aasta märtsis põhjendatud arvamuse. Luksemburg ei ole aga siiani teavitanud komisjoni direktiivi täielikust ülevõtmisest oma riigisisesesse õigusesse.

____________

1 ELT 2014, L 127, lk 39.