Apelācijas sūdzība, ko 2021. gada 18. janvārī Dermavita Co. Ltd iesniedza par Vispārējās tiesas (trešā palāta) 2020. gada 18. novembra spriedumu lietā T-643/19 Dermavita/EUIPO – Allergan Holdings France (“JUVEDERM ULTRA”)

(Lieta C-26/21 P)

Tiesvedības valoda – angļu

Lietas dalībnieki

Apelācijas sūdzības iesniedzēja: Dermavita Co. Ltd (pārstāvji: D. Todorov, advokāts)

Pārējie lietas dalībnieki: Eiropas Savienības Intelektuālā īpašuma birojs (EUIPO), Allergan Holdings France SAS

Ar 2021. gada 4. maija rīkojumu Tiesa (apelācijas sūdzību pieļaujamības vērtējuma palāta) atzina apelācijas sūdzību par nepieļaujamu un piesprieda Dermavita Co. Ltd pašai segt savus tiesāšanās izdevumus.

____________