Решение на Общия съд от 1 декември 2021 г. — Schmid/EUIPO – Landeskammer für Land- und Forstwirtschaft in Steiermark (Steirisches Kürbiskernöl g.g.A)

(Дело T-700/20)1

(Марка на Европейския съюз — Производство за обявяване на недействителност — Фигуративна марка на Европейския съюз „Steirisches Kürbiskernöl g.g.A GESCHÜTZTE GEOGRAFISCHE ANGABE“ — Абсолютно основание за отказ — Марка, включваща символи, емблеми или гербове — Емблема на една от областите на дейност на Съюза — Защитени географски указания — Член 7, параграф 1, буква и) от Регламент (ЕО) № 207/2009 (понастоящем член 7, параграф 1, буква и) от Регламент (ЕС) 2017/1001)

Език на производството: немски

Страни

Жалбоподател: Gabriele Schmid (Халбенрайн, Австрия) (представител: A. Ginzburg, адвокат)

Ответник: Служба на Европейския съюз за интелектуална собственост (представители: D. Hanf и M. Eberl)

Друга страна в производството пред апелативния състав на EUIPO, встъпила в производството пред Общия съд: Landeskammer für Land- und Forstwirtschaft in Steiermark (Грац, Австрия) (представител: I. Hödl, адвокат)

Предмет

Жалба срещу решението на четвърти апелативен състав на EUIPO от 23 септември 2020 г. (преписка R 2186/2019-4), постановено в производство за обявяване на недействителност със страни Landeskammer für Land- und Forstwirtschaft in Steiermark и г-жа Schmid.

Диспозитив

Отменя решението на четвърти апелативен състав на Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO) от 23 септември 2020 г. (преписка R 2186/2019-4).

EUIPO понася направените от нея съдебни разноски, както и тези на г-жа Gabriele Schmid.

Landeskammer für Land- und Forstwirtschaft in Steiermark понася направените от нея съдебни разноски.

____________

1 ОВ C 28, 25.1.2021 г.