Kohtuasi C‑241/07

JK Otsa Talu OÜ

versus

Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet (PRIA)

(eelotsusetaotlus, mille on esitanud Riigikohus)

EAGGF – Määrus (EÜ) nr 1257/1999 – Ühenduse toetus maaelu arendamiseks – Keskkonnasõbraliku põllumajandustootmise toetamine

Kohtuotsuse kokkuvõte

Põllumajandus – Ühine põllumajanduspoliitika – Rahastamine EAGGF-i poolt – Toetus maaelu arendamiseks – Keskkonnasõbraliku põllumajandustootmise toetamine

(Nõukogu määrus nr 1257/1999, muudetud määrusega nr 2223/2004, artikli 24 lõige 1, artikli 37 lõige 4 ja artikli 39 lõige 3)

Määruse nr 1257/1999 Euroopa Põllumajanduse Arendus- ja Tagatisfondi (EAGGF) toetuse kohta maaelu arendamiseks, muudetud määrusega nr 2223/2004, artikli 24 lõikega 1 ning artikli 37 lõikega 4 ja artikliga 39 ei ole vastuolus see, kui eelarvevahendite ebapiisavuse korral kitsendab liikmesriik maaelu arengu toetuse saajate ringi selliselt, et sinna kuuluvad üksnes põllumajandustootjad, kellele on juba eelmisel eelarveaastal tehtud toetuse määramise otsus.

Määruse nr 1257/1999 eesmärki – põllumajanduse keskkonnapoliitika ja maaelu arengu üldine edendamine – silmas pidades peavad liikmesriigid püüdma hallata oma rahalisi vahendeid nii, et igal määruse mõttes abikõlblikul taotlejal oleks võimalik saada maaelu arengu toetust. Määruse artikli 37 lõike 4 ja artikli 39 lõike 3 kohaselt võivad liikmesriigid siiski sätestada maaelu arenguks ettenähtud ühenduse toetuse saamisele täiendavaid või piiravaid tingimusi, mis peavad olema kooskõlas määruses sätestatud eesmärkide ja nõuetega, ning toetusmeetmete vastavuse ja järjepidevuse tagamiseks tuleb neid edaspidi vajaduse korral muuta. Seega võib põllumajanduse keskkonnapoliitika toetuskava programm muutuda, kuid kava kohandamine peab toimuma määruse eesmärke järgides.

Võttes arvesse eelarvevahendite ebapiisavust kõnesolevas liikmesriigis, mahub siseriikliku seadusandja valik – piirata maaelu toetuse saajate ringi nii, et toetust saavad ainult põllumajandustootjad, kes on eelmisel eelarveaastal juba võtnud põllumajanduse keskkonnapoliitikaga seotud kohustused – määrusega nr 1257/1999 liikmesriikidele jäetud tegutsemisruumi piiridesse.

(vt punktid 38–40, 48, 54 ja resolutsioon)