Rozsudek Soudního dvora (velkého senátu) ze dne 14. prosince 2021 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Administrativen sad Sofia-grad - Bulharsko) – V.М.А. v. Stolična obština, rajon „Pančarevo“

(Věc C-490/20)1

„Řízení o předběžné otázce – Občanství Unie – Články 20 a 21 SFEU – Právo na volný pohyb a pobyt na území členských států – Dítě narozené v hostitelském členském státě svých rodičů – Rodný list vydaný tímto členským státem, v němž je uvedeno, že toto dítě má dvě matky – Rozhodnutí členského státu původu jedné z těchto dvou matek, kterým se odmítá vydat uvedenému dítěti rodný list kvůli nedostatku informací o totožnosti jeho biologické matky – Povinnost mít takový rodný list k dispozici coby podmínka vydání průkazu totožnosti nebo cestovního pasu – Vnitrostátní právní úprava tohoto členského státu původu, která neumožňuje, aby rodiči byly osoby stejného pohlaví“

Jednací jazyk: bulharština

Předkládající soud

Administrativen sad Sofia-grad

Účastníci původního řízení

Žalobkyně: V.М.А.

Žalovaný: Stolična obština, rajon „Pančarevo“

Výrok

Článek 4 odst. 2 SEU, články 20 a 21 SFEU, jakož i články 7, 24 a 45 Listiny základních práv Evropské unie, ve spojení s čl. 4 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/38/ES ze dne 29. dubna 2004 o právu občanů Unie a jejich rodinných příslušníků svobodně se pohybovat a pobývat na území členských států, o změně nařízení (EHS) č. 1612/68 a o zrušení směrnic 64/221/EHS, 68/360/EHS, 72/194/EHS, 73/148/EHS, 75/34/EHS, 75/35/EHS, 90/364/EHS, 90/365/EHS a 93/96/EHS, musí být vykládány v tom smyslu, že v případě nezletilého dítěte, které je občanem Unie a v jehož rodném listě vydaném příslušnými orgány hostitelského členského státu jsou jako jeho rodiče označeny dvě osoby stejného pohlaví, je členský stát, jehož je toto dítě státním příslušníkem, povinen vydat tomuto dítěti průkaz totožnosti nebo cestovní pas, přičemž nemůže požadovat, aby jeho vnitrostátní orgány předtím vystavily rodný list, a dále je povinen – stejně jako všechny ostatní členské státy – uznat doklad z hostitelského členského státu, který uvedenému dítěti umožňuje výkon práva svobodně se pohybovat a pobývat na území členských států s každou z těchto dvou osob.

____________

1 Úř. věst. C 433, 14.12.2020.