Rozsudok Súdneho dvora (desiata komora) z 10. apríla 2014 – Európska komisia/Talianska republika

(vec C-85/13)1

(Nesplnenie povinnosti členským štátom – Smernica 91/271/EHS – Čistenie komunálnych odpadových vôd – Články 3 až 5 a 10 – Príloha I A a B)

Jazyk konania: taliančina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Európska komisia (v zastúpení: E. Manhaeve a L. Cimaglia, splnomocnení zástupcovia)

Žalovaná: Talianska republika (v zastúpení: G. Palmieri, splnomocnená zástupkyňa, M. Russo, avvocato dello Stato)

Predmet veci

Nesplnenie povinnosti členským štátom – Neoznámenie, v stanovenej lehote, opatrení potrebných na dosiahnutie súladu s článkami 3, 4, 5 a 10 smernice Rady 91/271/EHS z 21 mája 1991 o čistení komunálnych odpadových vôd (Ú. v. ES L 135, s. 40; Mim. vyd. 15/002, s. 26), zmenenej a doplnenej nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1137/2008 z 22. októbra 2008 (Ú. v. EÚ L 311, s. 1)

Výrok rozsudku

Talianska republika tým, že neprijala potrebné opatrenia na zabezpečenie toho, aby:

–    aglomerácie Melegnano, Mortara, Olona Nord, Olona Sud, Robecco sul Naviglio, San Giuliano Milanese Est, Trezzano sul Naviglio a Vigevano (Lombardia), ktorých populačný koeficient je vyšší ako 10 000 a ktoré vypúšťajú komunálne odpadové vody do zberných vôd považovaných za „citlivé oblasti“ v zmysle článku 5 ods. 1 smernice Rady 91/271/EHS z 21 mája 1991 o čistení komunálnych odpadových vôd, zmenenej a doplnenej nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1137/2008 z 22. októbra 2008, boli vybavené zbernými systémami pre komunálnu odpadovú vodu podľa článku 3 tejto smernice,

–    v aglomeráciách Pescasseroli (Abruzzo), Cormons, Gradisca d’Isonzo, Grado (Furlánsko-Julské Benátsko), Broni, Calco, Casteggio, Melegnano, Mortara, Orzinuovi, Rozzano, Trezzano sul Naviglio, Valle San Martino, Vigevano (Lombardia), Pesaro, Urbino (Marche), Alta Val Susa (Piemonte), Nuoro (Sardínia), Castellammare del Golfo I, Cinisi, Terrasini (Sicília), Courmayeur (Valle d’Aosta) a Thiene (Benátsko), ktorých populačný koeficient je vyšší ako 10 000, boli komunálne odpadové vody, ktoré sú vypúšťané do zberných systémov, pred vypustením podrobené sekundárnemu čisteniu alebo rovnocennému čisteniu podľa ustanovení článku 4 smernice 91/271/EHS, zmenenej a doplnenej nariadením č. 1137/2008,

–    v aglomeráciách Pescasseroli (Abruzzo), Aviano Capoluogo, Cividale del Friuli, Codroipo/Sedegliano/Flaibano, Cormons, Gradisca d’Isonzo, Grado, Latisana Capoluogo, Pordenone/Porcia/Roveredo/Cordenons, Sacile, Udine (Friuli-Venezia-Giulia), Frosinone (Lazio), Francavilla Fontana, Trinitapoli (Puglia), Dorgali, Nuoro, ZIR Villacidro (Sardínia) a Castellammare del Golfo I, Cinisi, Partinico, Terrasini a Trappeto (Sicília), ktorých populačný koeficient je vyšší ako 10 000 a ktoré vypúšťajú do zberných vôd považovaných za „citlivé oblasti“ v zmysle smernice 91/271/EHS, boli komunálne odpadové vody, ktoré sú vypúšťané do zberných systémov, pred vypustením podrobené náročnejšiemu čisteniu, než je sekundárne čistenie alebo rovnocenné čistenie, v súlade s článkom 5 tejto smernice, a

–    čističky komunálnych odpadových vôd postavené v súlade s požiadavkami článkov 4 až 7 smernice 91/271 boli navrhnuté, skonštruované, prevádzkované a udržiavané tak, aby zabezpečili dostatočnú výkonnosť pri všetkých normálnych miestnych klimatických podmienkach, a aby boli čističky postavené tak, aby zohľadňovali sezónne výkyvy záťaže v aglomeráciách Pescasseroli (Abruzzo), Aviano Capoluogo, Cividale del Friuli, Codroipo/Sedegliano/Flaibano, Cormons, Gradisca d’Isonzo, Grado, Latisana Capoluogo, Pordenone/Porcia/Roveredo/Cordenons, Sacile, Udine (Friuli-Venezia-Giulia), Frosinone (Lazio),Broni, Calco, Casteggio, Melegnano, Mortara, Orzinuovi, Rozzano, Trezzno sul Naviglio, Valle San Martino, Vigevano (Lombardia), Pesaro, Urbino (Marche), Alta Val Susa (Piemont), Francavilla Fontana, Trinitapoli (Puglia), Dorgali, Nuoro, ZIR Villacidro (Sardínia), Castellammare del Golfo I, Cinisi, Partinico, Terrasini, Trappeto (Sicília), Courmayeur (Val d’Aoste) a Thiene (Benátsko),

nesplnila povinnosti, ktoré jej vyplývajú z článkov 3 a/alebo 4 a/alebo 5, ako aj článku 10 smernice 91/271/EHS, zmenenej a doplnenej nariadením č. 1137/2008.

Talianska republika je povinná nahradiť trovy konania.

____________

1 Ú. v. EÚ C 147, 25.5.2013.