Prasība, kas celta 2006. gada 24. jūlijā - Caló pret Komisiju

(lieta F-79/06)

Tiesvedības valoda - franču

Lietas dalībnieki

Prasītājs: Giuseppe Caló, Luksemburga (Luksemburga) (pārstāvji - S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis un E. Marchal, advokāti)

Atbildētāja: Eiropas Kopienu Komisija

Prasītāja prasījumi:

atcelt ģenerāldirektorāta "Eurostat" ģenerāldirektora lēmumus, ar ko, pirmkārt, minētais ģenerāldirektorāts ir reorganizēts ar aktiem, ar kuriem direktorus pārceļ uz citu struktūrvienību, un, otrkārt, ir noraidīts prasītāja lūgums norīkot viņu vienā no direktoru amata vietām, kuras jau bija vakantas vai kuras par tādām varēja kļūt;

piespriest atbildētājai atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

Pamati un galvenie argumenti

Prasītājs, Komisijas ierēdnis, Eiropas Kopienu Pirmās instances tiesā pārsūdzējis, pirmkārt, lēmumu no jauna norīkot viņu galvenā padomdevēja amatā ģenerāldirektorātā, kurā viņš strādā 1, un, otrkārt, lēmumu noraidīt viņa kandidatūru, kas izvirzīta direktora amatam tajā pašā ģenerāldirektorātā 2, apstrīd atbildētājas lēmumus noraidīt viņa kandidatūru, kas izvirzīta direktora amatam, uz kuru attiecas paziņojums par vakanci COM/2006/164, un iecelt šajā amatā citu kandidātu; minētie lēmumi ir pieņemti, veicot ģenerāldirektorāta "Eurostat" reorganizāciju.

Prasījumu pamatojumam prasītājs norāda, ka ir pārkāpts i) pienākums norādīt pamatojumu, ii) Civildienesta noteikumu 27. pants un iii) rīcības noteikumi, aizpildot A1 un A2 pakāpes amata vietas, kurus atbildētāja pieņēmusi 1999. gada 18. septembrī, kas precizēti un apstiprināti ar pārskatu par politiku attiecībā uz vecākajiem ierēdņiem, ko atbildētāja apstiprinājusi 2004. gada 26. oktobrī.

____________

1 - Lieta T-118/04 (OV C 118, 30.04.2004., 47. lpp.).

2 - Lieta T-134/04 (OV C 146, 29.05.2004., 6. lpp.).