VIRKAMIESTUOMIOISTUIMEN ENSIMMÄISEN JAOSTON PUHEENJOHTAJAN MÄÄRÄYS


19 päivänä heinäkuuta 2007

Asia F-98/06

Risto Lohiniva

vastaan

Euroopan yhteisöjen komissio

Virkamiestuomioistuimen ehdottama sovinto – Asian poistaminen rekisteristä

Aihe: EY 236 ja EA 152 artiklan nojalla nostettu kanne, jossa Risto Lohiniva vaatii sen komission nimittävän viranomaisen 30.5.2006 tekemän päätöksen kumoamista, jolla on hylätty hänen tekemänsä valitus komission päätöksestä, jolla häneltä sen jälkeen, kun hänet oli Suomessa vietetyn palveluksessaolojakson jälkeen sijoitettu takaisin Brysseliin, evättiin oikeus siirtää edelleen 35 prosenttia kuukausittaisesta nettopalkastaan Suomeen henkilöstösääntöjen liitteessä XIII olevan 17 artiklan mukaisesti

Ratkaisu: Asia F‑98/06, Lohiniva vastaan komissio, poistetaan virkamiestuomioistuimen rekisteristä. Komissio velvoitetaan maksamaan kantajalle asian lopulliseksi ratkaisemiseksi, myös siltä osin kuin kysymys on kantajalle aiheutuneista oikeudenkäyntikuluista, 5 000 euroa. Komissio vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan.

Tiivistelmä

Henkilöstö – Kanne – Asian ratkaiseminen virkamiestuomioistuimessa tehdyllä sovinnolla – Asian poistaminen rekisteristä

(Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen työjärjestyksen 87 artiklan 5 kohdan toinen alakohta ja 98 artiklan 1 kohta; neuvoston päätöksen 2004/752 3 artiklan 4 kohta)