Prasība, kas celta 2010. gada 26. februārī - Andres u.c./ECB

(lieta F-15/10)

Tiesvedības valoda - franču

Lietas dalībnieki

Prasītāji: Carlos Andres u.c. (Frankfurte pie Mainas, Vācija) (pārstāvji - M. Vandenbussche un L. Levi, advokāti)

Atbildētāja: Eiropas Centrālā Banka

Strīda priekšmets un apraksts

Pirmkārt, prasība atcelt prasītāju paziņojumus par algu par 2009. gada jūniju, kā arī visus vēlākos un turpmākos paziņojumus par algu, tiktāl, ciktāl ar šiem paziņojumiem tiek īstenota 2009. gada 4. maijā pieņemtā pensiju shēmas reforma. Otrkārt, prasība atlīdzināt prasītāju ciestos zaudējumus.

Prasītāju prasījumi:

atcelt paziņojumus par algu par 2009. gada jūniju tiktāl, ciktāl ar šiem paziņojumiem attiecībā uz prasītajiem tiek sākts īstenot ECB Padomes 2009. gada 4. maijā pieņemto pensiju shēmas reformu, kā arī tādā pašā apmērā atcelt visus vēlākos un turpmākos paziņojumus par algu;

ciktāl nepieciešams, atcelt lēmumus noraidīt pārskatīšanas ("administrative review") lūgumus un iekšējās sūdzības ("grievance procedure"), kas attiecīgi datēti ar 2009. gada 28. augustu un 17. decembri;

līdz ar to piespriest atbildētājai atlīdzināt starpību starp atalgojumu un pensiju, kas izriet no iepriekš minētā ECB Padomes 2009. gada 4. maija lēmuma, un no agrākās pensiju shēmas izrietošo; šī atalgojuma un pensijas starpība ir jāpalielina par nokavējuma procentiem, sakot ar 2009. gada 15. jūniju un tad - katra mēneša 15. datumā - līdz pilnīgai samaksai, izmantojot ECB procentu likmi, kas palielināta par trīs punktiem;

atbildētājai atlīdzināt zaudējumus par kaitējumu, kas radies sakarā ar pirktspējas zudumu, šo kaitējumu novērtējot ex aequo et bono un pagaidām to nosakot 1 % apmērā no katra prasītāja ikmēneša atalgojuma;

piespriest Eiropas Centrālajai Bankai atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

____________