Žaloba podaná 20. mája 2009 - J/Komisia

(vec F-53/09)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobca: J (Londýn, Spojené kráľovstvo) (v zastúpení: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis a É. Marchal, advokáti)

Žalovaná: Komisia Európskych spoločenstiev

Predmet a opis sporu

Zrušenie rozhodnutia, ktorým sa zamieta žiadosť žalobcu uznať chorobu, ktorou je postihnutý, za chorobu z povolania, ako aj rozhodnutia, že má zaplatiť odmenu a výdavky určeného lekára, ako aj polovicu odmeny a vedľajších výdavkov tretieho lekára v lekárskej komisii

Návrhy žalobcu

zrušiť rozhodnutie Komisie zamietajúce žiadosť žalobcu uznať za chorobu z povolania podľa článku 73 služobného poriadku chorobu, ktorou je postihnutý a ktorá mu bráni v plnení jeho služobných povinností,

zrušiť rozhodnutie Komisie, že má zaplatiť odmenu a výdavky určeného lekára, ako aj polovicu odmeny a vedľajších výdavkov tretieho lekára v lekárskej komisii,

nariadiť Komisii, aby zaplatila žalobcovi symbolické jedno euro ako odškodnenie za utrpenú nemajetkovú ujmu,

zaviazať žalovanú na náhradu trov konania.

____________