Skarga wniesiona w dniu 24 lipca 2008°r.- Sevenier przeciwko Komisji

(Sprawa F-62/08)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Roberto Sevenier (Paryż, Francja) (przedstawiciel: E. Boigelot, avocat)

Strona pozwana: Komisja Wspólnot Europejskich

Przedmiot i opis sporu

Uchylenie decyzji Komisji, w której odrzucony został wniosek skarżącego mający na celu po pierwsze cofnięcie jego rezygnacji, po drugie zwołanie komisji lekarskiej i w konsekwencji żądanie przywrócenia skarżącego do pracy w Komisji Europejskiej odtwarzając jednocześnie ścieżkę jego kariery od dnia złożenia przez niego rezygnacji.

Żądania strony skarżącej

uchylenie decyzji Komisji z dnia 24 września 2007°r. w zakresie w jakim odrzuca ona wniosek skarżącego mający na celu po pierwsze cofnięcie jego rezygnacji z dnia 19 października 1983°r. i po drugie zwołanie komisji lekarskiej;

w konsekwencji przywrócenie skarżącego do pracy w Komisji Europejskiej odtwarzając jednocześnie ścieżkę jego kariery od dnia 19 października 1983°r.;

obciążenie Komisji Wspólnot Europejskich kosztami postępowania.

____________