Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Amtsgericht Bremen (Tyskland) den 16. februar 2021 – DM mod CTS Eventim AG & Co. KGaA

(Sag C-96/21)

Processprog: tysk

Den forelæggende ret

Amtsgericht Bremen

Parter i hovedsagen

Sagsøger: DM

Sagsøgt: CTS Eventim AG & Co. KGaA

Præjudicielt spørgsmål

Skal artikel 16, litra l), i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/83/EU 1 fortolkes således, at det forhold, at den erhvervsdrivende ikke leverer en tjenesteydelse i forbindelse med fritidstilbud til forbrugeren på direkte vis, men derimod sælger forbrugeren en adgangsret til en sådan tjenesteydelse, er tilstrækkeligt til, at forbrugerens fortrydelsesret er udelukket?

____________

1     Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/83/EU af 25.10.2011 om forbrugerrettigheder, om ændring af Rådets direktiv 93/13/EØF og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 1999/44/EF samt om ophævelse af Rådets direktiv 85/577/EØF og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 97/7/EF (EUT 2011, L, s. 64).