Pritožba, ki jo je 25. februarja 2021 vložila Evropska komisija zoper sodbo Splošnega sodišča (sedmi senat) z dne 16 decembra 2020 v zadevi T-315/19, BT/Komisija

(Zadeva C-117/21 P)

Jezik postopka: francoščina

Stranke

Pritožnica: Evropska komisija (zastopniki: B. Schima, B. Mongin, G. Gattinara, agenti)

Druge stranke v postopku: BT, Evropski parlament, Svet Evropske unije, Association internationale des anciens de l’Union européenne (AIACE Internationale)

Predlogi

Pritožnica Sodišču predlaga, naj:

razveljavi sodbo z dne 16. decembra 2020, BT/Komisija (T-315/19);

zavrne tožbo na prvi stopnji;

nasprotni stranki v pritožbenem postopku naloži plačilo stroškov postopka na prvi stopnji;

nasprotni stranki v pritožbenem postopku naloži plačilo stroškov pritožbe.

Pritožbeni razlogi in bistvene trditve

Prvi pritožbeni razlog se nanaša na napačno uporabo prava glede meril za presojo zakonitosti odločitve zakonodajalca in na kršitev obveznosti obrazložitve (točke 42, 49 in 57 izpodbijane sodbe). Komisija meni, da:

- je Splošno sodišče odstopilo od načela, da se presoja zakonitosti akta Unije glede na temeljne pravice ne more opirati na trditve, ki temeljijo na posledicah tega akta v posameznem primeru;

- nezakonitost določbe Kadrovskih predpisov ne more temeljiti na „nerazumnosti“ odločitve zakonodajalca;

- Splošno sodišče ni upoštevalo vseh elementov, ki so značilni za oba položaja, ki se primerjata, s čimer je kršilo načela, določena v sodbi HK/Komisija (C-460/18P).

Drugi pritožbeni razlog se nanaša napačno uporabo prava pri razlagi načela prepovedi diskriminacije, ker je Splošno sodišče presodilo, da sta položaja, navedena v členih 18 in 20 Priloge VIII h Kadrovskim predpisom za uradnike, primerljiva (točke od 51 do 63 izpodbijane sodbe). Komisija trdi, da:

- datum sklenitve zakonske zveze ni edino merilo, po katerem se razlikujeta člena 18 in 20 Priloge VIII h Kadrovskim predpisom. Razlikovanje je posledica različnih elementov, ki jih Splošno sodišče ni upoštevalo;

- bi moralo Splošno sodišče upoštevati namen minimalnega trajanja zakonske zveze v obeh zadevnih določbah, s čimer bi se pokazale razlike med njima;

- diskriminacija na podlagi starosti ni izkazana.

Tretji pritožbeni razlog se nanaša na napačno uporabo prava pri razlagi člena 52(1) Listine o temeljnih pravicah in na več kršitev obveznosti obrazložitve (točke od 66 do 93 izpodbijane sodbe) :

prvi del pritožbenega razloga se nanaša na napačno uporabo prava pri razlagi člena 52(1) Listine o temeljnih pravicah, ki je v zavrnitvi razlikovanja med posledicami smrti uradnika za preživelega zakonca glede na to, ali je bila zakonska zveza sklenjena pred nastopom službe ali po prenehanju opravljanja službe (točki 87 in 88 izpodbijane sodbe);

drugi del pritožbenega razloga se nanaša na napačno uporabo prava pri razlagi cilja preprečevanja goljufij in na kršitev obveznosti obrazložitve (točke od 66 do 84 izpodbijane sodbe) ;

tretji del pritožbenega razloga se nanaša na napačno uporabo prava pri razlagi cilja ohranitve finančnega ravnovesja pokojninskega sistema Unije (točke od 85 do 93 izpodbijane sodbe).

____________