Προσφυγή της 10ης Ιανουαρίου 2012 – ZZ κατά Frontex

(Υπόθεση F-5/12)

Γλώσσα διαδικασίας: η γαλλική

Διάδικοι

Προσφεύγων: ZZ (εκπρόσωπος: Σ. Παππάς, δικηγόρος)

Καθής: Frontex

Αντικείμενο και περιγραφή της διαφοράς

Αίτημα ακυρώσεως της αποφάσεως της Frontex με την οποία επεβλήθη κύρωση στον προσφεύγοντα καθώς και της αποφάσεως περί απολύσεώς του.

Αιτήματα του προσφεύγοντος

Ο προσφεύγων ζητεί από το Δικαστήριο Δημόσιας Διοίκησης:

να ακυρώσει την απόφαση της 24ης Μαΐου 2011 περί απολύσεως του·

να ακυρώσει την απόφαση της 16ης Απριλίου 2011 περί επιβολής κυρώσεως·

να καταδικάσει την Frontex στα δικαστικά έξοδα.