Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Cour de cassation (Ranska) on esittänyt 11.4.2012 - Peter Pinckney v. kdg mediatech AG

(Asia C-170/12)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Cour de cassation

Pääasian asianosaiset

Valittaja: Peter Pinckney

Vastapuoli: kdg mediatech AG

Ennakkoratkaisukysymykset

Onko tuomioistuimen toimivallasta sekä tuomioiden tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta siviili- ja kauppaoikeuden alalla 22.12.2000 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 44/2001 5 artiklan 3 kohtaa tulkittava siten, että silloin, kun tekijän taloudellisia oikeuksia väitetään loukatun internetsivustolla esitetyllä sisällöllä,

-    henkilö, joka katsoo oikeuksiaan loukatun, voi nostaa korvauskanteen jokaisen sellaisen jäsenvaltion tuomioistuimessa, jonka alueella internetissä esitettyyn sisältöön voidaan tai on voitu tutustua, saadakseen korvausta vain asiaa käsittelevän tuomioistuimen jäsenvaltion alueella aiheutetusta vahingosta

vai

-    edellytetäänkö lisäksi, että tämä sisältö on tai oli tarkoitettu kyseisen jäsenvaltion alueella olevalle yleisölle tai että jokin muu yhteys on olemassa?

Onko ensimmäiseen kysymykseen vastattava samalla tavalla silloin, kun väitetty tekijän taloudellisten oikeuksien loukkaus ei ole aiheutunut aineettoman sisällön esittämisestä internetsivustolla vaan, kuten tässä tapauksessa, tällaisen sisällön toisintavan aineellisen tallenteen tarjoamisesta internetissä?

____________

1 - EYVL 2001, L 12, s. 1.