2016 m. rugpjūčio 1 d. Landgericht Trier (Vokietija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Verband Sozialer Wettbewerb e.V. / TofuTown.com GmbH

(Byla C-422/16)

Proceso kalba: vokiečių

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Landgericht Trier

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovė: Verband Sozialer Wettbewerb e.V.

Atsakovė: TofuTown.com GmbH

Prejudiciniai klausimai

1.    Ar 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1308/20131 , kuriuo nustatomas bendras žemės ūkio produktų rinkų organizavimas ir panaikinami Tarybos reglamentai (EEB) Nr. 922/72, (EEB) Nr. 234/79, (EB) Nr. 1037/2001 ir (EB) Nr. 1234/2007 (toliau – Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013), 78 straipsnio 2 dalis turi būti aiškinama taip, kad apibrėžčių, pavadinimų ir prekinių pavadinimų, kaip jie suprantami pagal VII priedą, turi nepakakti atitinkamiems šio priedo reikalavimams įvykdyti, jei atitinkamos apibrėžtys, pavadinimai arba prekiniai pavadinimai papildomi paaiškinamosiomis ar apibūdinamosiomis sąvokomis (pavyzdžiui, „Tofubutter“ – „tofu sviestas“ – grynai augaliniam produktui)?

2.    Ar Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 VII priedo III dalies 1 punktą reikia suprasti taip, kad terminas „pienas“ reiškia tik per vieną ar kelis melžimus išskirtą normalų pieno liaukų sekretą, į kurį nieko nepridėta ar iš kurio nieko nepašalinta, ir ar terminas „pienas“ – tam tikrais atvejais pridedant paaiškinamąją sąvoką, pavyzdžiui, „sojų pienas“ – gali būti vartojamas ir augaliniams (veganiškiems) gaminiams juos parduodant rinkoje?

3.    Ar Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 VII priedo III dalies 2 punktą reikia aiškinti taip, kad jo a papunktyje nurodyti atskiri pavadinimai, pavyzdžiui, konkrečiai „išrūgos“, „grietinėlė“, „sviestas“, „pasukos“ (orig. p. 3) ir kt. arba „grietinė“, reiškia tik pieno produktus, ir ar gali grynai augaliniai (veganiški) produktai, pagaminti be (gyvūninio) pieno, patekti į Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 VII priedo III dalies 2 punkto taikymo sritį?

____________

1 OL L 347, p. 671.