AVALIKU TEENISTUSE KOHTU OTSUS

(teine koda)

18. juuni 2009

Kohtuasi F‑43/08

David Spee

versus

Euroopa Politseiamet (Europol)

Avalik teenistus – Europoli personal – Vaba ametikoht – Valikumenetlus

Ese:      Euroopa Liidu lepingu artiklil K.3 põhineva konventsiooni Euroopa Politseiameti kohta (Europoli konventsioon) artikli 40 lõike 3 ja Europoli personalieeskirjade artikli 93 lõike 1 alusel esitatud hagi, milles D. Spee palub tühistada Europoli direktori 7. jaanuari 2008. aasta otsuse, milles lükati tagasi tema kaebus, ning selle aluseks olevad 20. juuni 2007. aasta ja 6. juuli 2007. aasta otsused, mis käsitlesid 25. juulil 2006 vabaks tunnistatud vanemametniku ametikoha valikumenetluse taasavamist.

Otsus: Jätta hagi rahuldamata. Mõista kõik kohtukulud välja hagejalt.

Kokkuvõte

Ametnikud – Europoli teenistujad – Töölevõtmine – Valikukomitee poolt välja valitud kandidaat, kes ei vasta teates vaba ametikoha kohta esitatud tingimustele


Kuigi konkursikomisjonide sõltumatuse põhimõtet arvestades ei ole Euroopa Politseiameti (Europol) direktoril pädevust tühistada või muuta komisjoni otsust, on tal siiski kohustus jätta kõrvale mis tahes kandidaat, kes ei vasta teates vaba ametikoha kohta esitatud tingimustele, kuna administratsioon on seotud kõigi nende tingimustega, mille ta endale selles teates kehtestas. Seega ei saa direktor olla seotud viidatud komisjoni otsustega, mille õigusvastasus võib omakorda kahjustada ka tema enda otsuseid. Järelikult võib direktor, olles teada saanud, et valitud kandidaat ei vasta teates vaba ametikoha kohta esitatud tingimustele, otsustada algatada uue valikumenetluse.

(vt punktid 45, 46 ja 48)

Viited:

Euroopa Kohus: 23. oktoober 1986, kohtuasi 142/85: Schwiering vs. kontrollikoda (EKL 1986, lk 3177, punktid 19–21); 23. oktoober 1986, liidetud kohtuasjad 322/85 ja 323/85: Hoyer ja Neumann vs. kontrollikoda (EKL 1986, lk 3215, punktid 12–14); 18. märts 1993, kohtuasi C‑35/92 P: parlament vs. Frederiksen (EKL 1993, lk I‑991, punktid 15 ja 16).

Esimese Astme Kohus: 21. mai 1996, kohtuasi T‑153/95: Kaps vs. Euroopa Kohus (EKL AT 1996, lk I‑A‑233 ja II‑663, punkt 78); 16. detsember 1999, kohtuasi T‑143/98: Cendrowicz vs. komisjon (EKL AT 1999, lk I‑A‑273 ja II‑1341, punkt 39); 4. juuli 2006, kohtuasi T‑45/04: Tzirani vs. komisjon (EKL AT 2006, lk I‑A‑2‑145 ja II‑A‑2‑681, punkt 46).