Personaldomstolens beslut (första avdelningen) av den 29 juni 2011 Schuerewegen mot parlamentet

(Mål F-125/10)1

(Personalmål - Tjänstemän - Åtgärd som innebär längre avstånd till arbetsplatsen - Återkallande av tjänstekort - Återkallande av tillträdesrätt till datornätverk - Föregående administrativt klagomål - Elektronisk överföring - Administrationens kännedom - Dröjsmål - Uppenbart att talan ska avvisas)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Daniel Schuerewegen (Marienthal, Luxembourg) (ombud: advokaterna P. Nelissen Grade och G. Leblanc)

Svarande: Europaparlamentet (ombud: O. Caisou-Rousseau och E. Despotopoulou)

Saken

Yrkande om ogiltigförklaring av dels tillsättningsmyndighetens beslut som innebär att sökanden fått ett längre avstånd till sin arbetsplats och att hans tjänstekort har återkallats, dels av handlingar som är en följd av nämnda beslut, samt yrkande om skadestånd.

Avgörande

Talan avvisas, eftersom det är uppenbart att den inte kan prövas i sak.

Daniel Schuerewegen ska ersätta rättegångskostnaderna.

____________

1 - EUT C 30, 29.1.2011, s. 68.