Προσφυγή-αγωγή της 5ης Οκτωβρίου 2010 - Ashbrook κ.λπ. κατά Επιτροπής

(Υπόθεση F-99/10)

Γλώσσα διαδικασίας: η γαλλική

Διάδικοι

Προσφεύγοντες-ενάγοντες: Michael Ashbrook (Λουξεμβούργο, Λουξεμβούργο) και λοιποί (εκπρόσωποι: B. Cortese, C. Cortese και F. Spitaleri, δικηγόροι)

Καθής: Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Αντικείμενο και περιγραφή της διαφοράς

Ακύρωση των αποφάσεων της καθής, οι οποίες περιλαμβάνονται στα εκκαθαριστικά σημειώματα αποδοχών των προσφευγόντων-εναγόντων, περί περιορισμού της αναπροσαρμογής των μηνιαίων αποδοχών τους, από τον Ιούλιο του 2009, σε ποσοστό 1,85 % στο πλαίσιο της ετήσιας αναπροσαρμογής των αποδοχών και των συντάξεων των υπαλλήλων και του λοιπού προσωπικού βάσει του κανονισμού του Συμβουλίου (ΕΕ, Ευρατόμ) 1296/2009, της 23ης Δεκεμβρίου 2009, και αίτημα αποζημιώσεως.

Αιτήματα των προσφευγόντων-εναγόντων

Οι προσφεύγοντες-ενάγοντες ζητούν από το Δικαστήριο Δημόσιας Διοίκησης:

να ακυρώσει τις αποφάσεις της Επιτροπής όπως αποτυπώνονται στα εκκαθαριστικά σημειώματα μισθοδοσίας τους των μηνών Ιανουαρίου 2010 και επομένων, καθώς και στα εκκαθαριστικά σημειώματα καθυστερουμένων διαφορών αποδοχών για το έτος 2009, καθόσον αυτές εφαρμόζουν συντελεστή αναπροσαρμογής 1,85 % αντί 3,7 %·

να υποχρεώσει την Επιτροπή να επιστρέψει τη διαφορά μεταξύ των ποσών των συμμετοχών που καταβλήθηκαν κατ' εφαρμογήν του κανονισμού 1296/2009, μέχρι την ημερομηνία δημοσιεύσεως της αποφάσεως στο πλαίσιο της παρούσας υποθέσεως και εκείνων που έπρεπε να τους έχουν καταβληθεί αν η αναπροσαρμογή είχε υπολογισθεί ορθώς, προσαυξημένα με τους τόκους, με το επιτόκιο που καθορίζει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα για τις κύριες πράξεις ανατοκισμού, εφαρμοστέο κατά τη διάρκεια των οικείων περιόδων, αυξημένο κατά 3,5 μονάδες, αυτό δε από την ημερομηνία κατά την οποία οφείλονταν τα απαιτούμενα στο πλαίσιο της κύριας δίκης ποσά·

να καταδικάσει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στα δικαστικά έξοδα.

____________