Domstolens dom (åttonde avdelningen) av den 8 juni 2017 – Dextro Energy GmbH & Co. KG mot Europeiska kommissionen

(Mål C-296/16 P)(1 )

(Överklagande – Konsumentskydd – Förordning (EG) nr 1924/2006 – Vissa andra hälsopåståenden om livsmedel än sådana som avser minskad sjukdomsrisk och barns utveckling och hälsa – Avslag på ansökan om uppförande av vissa påståenden trots tillstyrkande av Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (EFSA))

Rättegångsspråk: tyska

Parter

Klagande: Dextro Energy GmbH & Co. KG (ombud: M. Hagenmeyer och T. Teufer, Rechtsanwälte)

Övrig part i målet: Europeiska kommissionen (ombud: S. Grünheid och K. Herbout-Borczak)

Domslut

Överklagandet ogillas.

Dextro Energy GmbH & Co. KG ska ersätta rättegångskostnaderna.

____________

(1 ) EUT C 287, 8.8.2016.