Beroep ingesteld op 16 oktober 2009 - Larue en Seigneur / Europese Centrale Bank

(Zaak F-84/09)

Procestaal: Frans

Partijen

Verzoekende partijen: Emmanuel Larue en Olivier Seigneur (Frankfurt am Main, Duitsland) (vertegenwoordiger: L. Levi, advocaat)

Verwerende partij: Europese Centrale Bank

Voorwerp en beschrijving van het geding

Verzoek om nietigverklaring van de salarisafrekeningen over januari 2009

Conclusies van de verzoekende partijen

de salarisafrekening over januari 2009 nietig verklaren;

voor zover nodig, de besluiten tot afwijzing van de verzoeken om een heronderzoek en van de door verzoekers ingediende klachten, welke besluiten gedateerd zijn op 20 april 2009 respectievelijk 6 augustus 2009, nietig verklaren;

bij wijze van maatregelen tot organisatie van de procesgang, de verwerende partij vragen om haar administratief dossier over te leggen en, althans, de van DG-H afkomstige en aan de directie overgelegde documenten betreffende de GSA voor 2009, het voorstel van de directie over de GSA voor 2009, de van DG-H afkomstig en aan de raad van bestuur overlegde documenten betreffende de GSA 2009 en het besluit van de raad van bestuur over de GSA voor 2009;

de verwerende partij veroordelen tot betaling van een vergoeding voor de door verzoekers geleden schade, bestaande in de toekenning van 5 000 EUR per verzoeker voor het verlies aan koopkracht sinds 1 januari 2009, achterstallige bezoldiging overeenkomende met een salarisverhoging van 1,5 % met ingang van 1 januari 2009 en de toepassing van rente over het bedrag van verzoekers achterstallige bezoldiging vanaf het moment dat deze verschuldigd werd tot de dag van betaling ervan. Deze rentevoet moet worden berekend op basis van de rente die de Europese Centrale Bank voor de betrokken periode heeft vastgesteld voor de basisherfinancieringstransacties, vermeerderd met 2 punten;

de verwerende partij verwijzen in de kosten.

____________