UZNESENIE SÚDU PRE VEREJNÚ SLUŽBU (prvá komora)

z 5. júla 2011

Vec F‑38/11

Gianluigi Alari

proti

Európskemu parlamentu

„Verejná služba – Úradníci – Povýšenie – Povyšovanie v roku 2009 – Medziinštitucionálne preloženie počas obdobia povyšovania, v priebehu ktorého by bol úradník vo svojej pôvodnej inštitúcii povýšený – Inštitúcia príslušná na rozhodnutie o povýšení preloženého úradníka“

Predmet:      Žaloba podaná podľa článku 270 ZFEÚ, uplatniteľného na Zmluvu ESAE na základe jej článku 106a, ktorou G. Alari navrhuje zrušenie rozhodnutia Parlamentu o jeho nepovýšení do platovej triedy AD 7 v rámci povyšovania v roku 2009

Rozhodnutie:      Žaloba sa zamieta ako zjavne nedôvodná. Parlament znáša svoje vlastné trovy konania a je povinný nahradiť trovy konania žalobcu.

Abstrakt

Úradníci – Povýšenie – Porovnávacie hodnotenie zásluh – Medziinštitucionálne preloženie počas obdobia povyšovania – Príslušnosť pôvodnej inštitúcie rozhodnúť o povýšení

(Služobný poriadok úradníkov, článok 45)

V súlade s požiadavkami článku 45 služobného poriadku, keď sa úradník stane spôsobilým na povýšenie počas roka, v priebehu ktorého je preložený, menovacím orgánom príslušným na rozhodnutie o jeho povýšení je menovací orgán pôvodnej inštitúcie.

Článok 45 služobného poriadku spresňuje, že povýšenie sa vykoná po porovnávacom hodnotení zásluh úradníkov prichádzajúcich do úvahy na povýšenie a že na účely porovnávacieho hodnotenia zásluh menovací orgán zohľadní predovšetkým správy o úradníkoch.

Pri rozhodovaní, či má byť úradník povýšený spätne k 1. januáru roka N (aj všeobecnejšie počas roka N), však menovací orgán môže v praxi pristúpiť iba k porovnávaciemu hodnoteniu minulých zásluh úradníkov, a to najmä počas roka N – 1 (a vzhľadom na hodnotiace správy o výkonoch týchto úradníkov počas roka N – 1 a prechádzajúcich rokov). Na tento účel je totiž nevyhnutné porovnať zásluhy preložených úradníkov so zásluhami úradníkov, ktorí boli ich kolegami ešte počas roka pred ich preložením, čo je posúdenie, ktoré môže platne vykonať iba pôvodná inštitúcia.

(pozri body 26, 27 a 31)