Begäran om förhandsavgörande framställd av Verwaltungsgericht Wiesbaden (Tyskland) den 20 januari 2021 – Hauptpersonalrat der Lehrerinnen und Lehrer beim Hessischen Kultusministerium

(Mål C-34/21)

Rättegångsspråk: tyska

Hänskjutande domstol

Verwaltungsgericht Wiesbaden

Parter i det nationella målet

Sökande: Hauptpersonalrat der Lehrerinnen und Lehrer beim Hessischen Kultusministerium

Svarande: Der Minister des Hessischen Kultusministeriums

Tolkningsfrågor

1.    Ska artikel 88.1 i förordning (EU) 2016/6791 tolkas på så sätt att en lagbestämmelse, för att vara en mer specifik regel för att säkerställa skyddet av rättigheter och friheter vid behandling av anställdas personuppgifter i anställningsförhållanden i den mening som avses i artikel 88.1 i nämnda förordning, måste uppfylla de krav som ställs på sådana lagbestämmelser enligt artikel 88.2 i samma förordning?

2.    Kan en nationell bestämmelse fortsätta att tillämpas trots att det är uppenbart att den inte uppfyller kraven i artikel 88.2 i förordning 2016/679?

____________

1 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning) (EUT L 119, 2016, s. 1).