ROZSUDOK SÚDU PRE VEREJNÚ SLUŽBU (tretia komora)

z 10. októbra 2007

Vec F‑107/06

Michael Berrisford

proti

Komisii Európskych spoločenstiev

„Verejná služba – Úradníci – Povýšenie – Povyšovanie za rok 2005 – Prideľovanie prednostných bodov – VVU k článku 45 služobného poriadku“

Predmet: Žaloba podaná podľa článku 236 ES a článku 152 AE, ktorou M. Berrisford najmä navrhuje zrušiť rozhodnutie o nezaradení jeho mena na zoznam úradníkov povýšených do platovej triedy A*13, zverejneného 23. novembra 2005 v Administratívnych informáciách č. 85‑2005 v rámci povyšovania za rok 2005 a zaviazať Komisiu, aby mu zaplatila 25 000 eur ako náhradu škody

Rozhodnutie: Rozhodnutie o nezapísaní žalobcu na zoznam úradníkov povýšených do platovej triedy A*13 v rámci povyšovania za rok 2005 sa zrušuje. Návrhy sa v zostávajúcej časti žaloby zamietajú. Komisia je povinná nahradiť trovy konania.

Abstrakt

Úradníci – Povýšenie – Porovnávacie hodnotenie zásluh


Pokiaľ menovací orgán vykonáva porovnávacie hodnotenie zásluh kandidátov na povýšenie podľa článku 45 služobného poriadku, má povinnosť starostlivo a nestranne preskúmať všetky relevantné prvky každej kandidatúry.

Prvok, ktorý je potrebné zohľadniť, je skutočnosť, že úradník bol v predchádzajúcom období pre povýšenie navrhnutý na povýšenie, ale nebol povýšený. To totiž predstavuje relevantnú zásluhu za predpokladu, že sa zásluhy dotknutej osoby medzitým nezmenšili.

Všeobecné vykonávacie ustanovenia k článku 45 služobného poriadku prijaté Komisiou, ktoré stanovujú, že sa povýšenie musí vykonať po porovnaní trvalých individuálnych zásluh, potvrdzujú záväzný charakter tohto zohľadnenia.

Okrem toho by nezohľadnenie týchto skorších návrhov mohlo viesť k rovnakému zaobchádzaniu s rozdielnymi situáciami.

Pokiaľ by sa ukázalo, že kritéria pre udelenie prednostných bodov, z ktorých vychádzal výbor pre povyšovanie, boli prekážkou pre zohľadnenie tohto osobitného hľadiska zásluh, je menovací orgán, ktorý má povinnosť dodržiavať pravidlá práva vyššej právnej sily, povinný uvedené kritéria neuplatňovať.

(pozri body 67, 68, 71 – 76 a 103)

Odkaz:

Súdny dvor: 21. novembra 1991, Technische Universität München, C‑269/90, Zb. s. I‑5469, bod 14

Súd prvého stupňa: 11. decembra 1991, Frederiksen/Parlament, T‑169/89, Zb. s. II‑1403, bod 69; 4. mája 2005, Sena/EASA, T‑30/04, Zb. VS s. I‑A‑113, II‑519, bod 80; 15. septembra 2005, Casini/Komisia, T‑132/03, Zb. VS s. I‑A‑253, II‑1169, bod 69; 6. júna 2007, Parlante/Komisia, T‑432/04, Zb. VS s. I‑A-2-0000, II‑A-2-0000, bod 97