Rozsudok Súdneho dvora (tretia komora) z 10. marca 2016 – Schwenk Zement KG/Európska komisia

(vec C-248/14 P)1

(Odvolanie – Hospodárska súťaž – Trh „s cementom a výrobkami súvisiacimi s cementom“ – Správne konanie – Nariadenie (ES) č. 1/2003 – Článok 18 ods. 1 a 3 – Rozhodnutie o žiadosti o informácie – Odôvodnenie – Spresnenie žiadosti)

Jazyk konania: nemčina

Účastníci konania

Odvolateľka: Schwenk Zement KG (v zastúpení: M. Raible a S. Merz, Rechtsanwälte)

Ďalší účastník konania: Európska komisia (v zastúpení: M. Kellerbauer, L. Malferrari a R. Sauer, splnomocnení zástupcovia)

Výrok rozsudku

Rozsudok Všeobecného súdu Európskej únie zo 14. marca 2014, Schwenk Zement/Komisia (T-306/11, EU:T:2014:123), sa zrušuje.

Rozhodnutie Komisie K (2011) 2367 v konečnom znení z 30. marca 2011 prijaté v konaní podľa článku 18 ods. 3 nariadenia Rady (ES) č. 1/2003 (vec COMP/39520 – Cement a výrobky súvisiace s cementom) sa zrušuje.

Európska komisia znáša svoje vlastné trovy konania a je povinná nahradiť trovy konania spoločnosti Schwenk Zement KG súvisiace s prvostupňovým konaním vo veci T-306/11, ako aj odvolacím konaním.

____________

1 Ú. v. EÚ C 223, 14.7.2014.