Unionin tuomioistuimen tuomio (kolmas jaosto) 10.3.2016 – Valittajana Schwenk Zement KG ja muuna osapuolena Euroopan komissio

(Asia C-248/14 P)1

(Muutoksenhaku – Kilpailu – Sementin ja sen oheistuotteiden markkinat – Hallinnollinen menettely – Asetus (EY) N:o 1/2003 – 18 artiklan 1 ja 3 kohta – Päätös tietojensaantipyynnöstä – Perustelut – Pyynnön täsmällisyys)

Oikeudenkäyntikieli: saksa

Asianosaiset

Valittaja: Schwenk Zement KG (edustajat Rechtsanwalt M. Raible ja Rechtsanwalt S. Merz)

Muu osapuoli: Euroopan komissio (asiamiehet: M. Kellerbauer, L Malferrari ja R. Sauer)

Tuomiolauselma

Unionin yleisen tuomioistuimen 14.3.2014 antama tuomio Schwenk Zement v. komissio (T-306/11, EU:T:2014:123) kumotaan.

Neuvoston asetuksen (EY) N:o 1/2003 18 artiklan 3 kohdan soveltamismenettelystä 30.3.2011 tehty komission päätös K(2011) 2367 lopullinen (asia COMP/39520 – Sementti ja sen oheistuotteet) kumotaan.

Euroopan komissio vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan, ja se velvoitetaan korvaamaan Schwenk Zement KG:lle unionin yleisen tuomioistuimen asiassa T-306/11 ja tästä muutoksenhausta aiheutuneet oikeudenkäyntikulut.

____________

1 EUVL C 223, 14.7.2014.