Αίτηση προδικαστικής αποφάσεως την οποία υπέβαλε το rechtbank Amsterdam (Κάτω Χώρες) στις 7 Δεκεμβρίου 2020 – Ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης εκδοθέν κατά X· έτερος διάδικος: Openbaar Ministerie

(Υπόθεση C-665/20)

Γλώσσα διαδικασίας: η ολλανδική

Αιτούν δικαστήριο

Rechtbank Amsterdam

Διάδικοι στην υπόθεση της κύριας δίκης

Ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης εκδοθέν κατά: X

Έτερος διάδικος: Openbaar Ministerie

Προδικαστικά ερωτήματα

Έχει το άρθρο 4, σημείο 5, της απόφασης-πλαισίου 2002/584/ΔΕΥ1 την έννοια ότι, όταν κράτος μέλος αποφασίζει να μεταφέρει τη διάταξη αυτή στο εσωτερικό δίκαιο, η δικαστική αρχή εκτέλεσης πρέπει να διαθέτει ορισμένο περιθώριο εκτίμησης ως προς το αν πρέπει ή όχι να εκτελέσει το ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης;

Πρέπει ο όρος «αυτές πράξεις» κατά το άρθρο 4, σημείο 5, της απόφασης-πλαισίου 2002/584/ΔΕΥ να ερμηνεύεται κατά τον ίδιο τρόπο με τον αντίστοιχο όρο που περιλαμβάνεται στο άρθρο 3, σημείο 2, της εν λόγω απόφασης-πλαισίου και, σε περίπτωση αρνητικής απάντησης, πώς πρέπει να ερμηνεύεται ο όρος αυτός στην πρώτη διάταξη;

Έχει η προϋπόθεση του άρθρου 4, σημείο 5, της απόφασης-πλαισίου 2002/584/ΔΕΥ, η οποία απαιτεί να έχει η «καταδίκη […] εκτιθεί [...] ή [να μην] μπορεί να εκτιθεί πλέον σύμφωνα με το δίκαιο της χώρας της καταδίκης», την έννοια ότι καλύπτει την περίπτωση στην οποία ο καταζητούμενος έχει καταδικασθεί αμετακλήτως για τις αυτές πράξεις σε στερητική της ελευθερίας ποινή την οποία έχει εν μέρει εκτίσει στο κράτος έκδοσης της καταδικαστικής απόφασης και για το υπόλοιπο της οποίας απαλλάχθηκε από δημόσια αρχή του κράτους αυτού, η οποία δεν είναι δικαστική αρχή, στο πλαίσιο γενικευμένου μέτρου επιεικείας, το οποίο ισχύει και για κατάδικους που έχουν τελέσει σοβαρά ποινικά αδικήματα, όπως ο καταζητούμενος, και δεν στηρίζεται σε ορθολογικές εκτιμήσεις αντεγκληματικής πολιτικής;

____________

1     Απόφαση πλαίσιο του Συμβουλίου, της 13ης Ιουνίου 2002, για το ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης και τις διαδικασίες παράδοσης μεταξύ των κρατών μελών (ΕΕ 2002, L 190, σ. 1).