Skarga wniesiona w dniu 11 sierpnia 2006 r. - Nolin przeciwko Komisji

(Sprawa F-89/06)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Michel Nolin (Bruksela, Belgia) (Przedstawiciele: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis i E. Marchal, avocats)

Strona pozwana: Komisja Wspólnot Europejskich

Żądania strony skarżącej

uchylenie decyzji i formalnego zamiaru dyrektora generalnego służby prawnej, wydanych na podstawie odpowiednio art. 13 ust. 3 oraz art. 5 ust. 7 ogólnych przepisów wykonawczych do art. 45 regulaminu pracowniczego przyjętych decyzją Komisji z dnia 23 grudnia 2004 r., o nieprzyznaniu skarżącemu punktów pierwszeństwa dyrekcji generalnej w ramach postępowania w sprawie awansu w 2005 r., które decyzją dyrektora generalnego personelu i administracji, wydaną na podstawie art. 10 ust. 2 ogólnych przepisów wykonawczych i oddalającą zażalenie z dnia 26 września 2005 r. zostały potwierdzone i stały się ostateczne;

uchylenie decyzji dyrektora generalnego personelu i administracji, wydanej na podstawie art. 10 ust. 2 ogólnych przepisów wykonawczych, o nieprzyznaniu skarżącemu szczególnych punktów pierwszeństwa w uznaniu za pracę wykonaną w interesie instytucji w ramach postępowania w sprawie awansu w 2005 r.;

uchylenie listy urzędników, którym przyznano szczególne punkty pierwszeństwa w uznaniu za pracę wykonaną w interesie instytucji, listy zasług urzędników w grupie zaszeregowania A*12 w ramach postępowania w sprawie awansu w 2005 r. oraz listy urzędników awansowanych do grupy zaszeregowania A*13 w ramach tego samego postępowania;

obciążenie strony pozwanej kosztami postępowania.

Zarzuty i główne argumenty

Na poparcie swojej skargi skarżący podnosi najpierw, że stosując ogólne przepisy wykonawcze w ramach postępowania w sprawie awansu w 2005 r., Komisja naruszyła zasady pewności prawa i ochrony uzasadnionych oczekiwań, ponieważ wspomniane przepisy zostały przyjęte pod koniec grudnia 2004 r.

Ponadto skarżący podnosi, że decyzja o nieprzyznaniu mu punktów pierwszeństwa dyrekcji generalnej, chociaż uzyskał najwyższą ocenę w ramach swojej grupy zaszeregowania i swojej jednostki za okres od lipca 2001 r. do grudnia 2003 r., narusza art. 45 regulaminu pracowniczego i ogólne przepisy wykonawcze, które wymagają by zasługi były decydującym kryterium przy przyznawaniu tych punktów i zawiera oczywisty błąd w ocenie. Ponadto skarżący uważa, że o ile punkty pierwszeństwa dyrekcji generalnej nie zostały przyznane w uznaniu zasług, o tyle Komisja nadużyła władzy.

Następnie skarżący podnosi, że decyzja o nieprzyznaniu mu szczególnych punktów pierwszeństwa w uznaniu za pracę wykonaną w interesie instytucji jest bezprawna, zważywszy na okoliczność, że uwzględniona została jego kandydatura na członka komisji konkursowej. Wiąże się to z naruszeniem art. 5 regulaminu pracowniczego oraz zasady równości traktowania.

Wreszcie według skarżącego listy, o których mowa w tiret trzecim powyżej powinny zostać uchylone, a to z uwagi na wady zaskarżonych decyzji oraz bezprawność niektórych postanowień ogólnych przepisów wykonawczych. W istocie skarżący uważa, że:

przewidując przyznanie szczególnych punktów pierwszeństwa w uznaniu za pracę wykonaną w interesie instytucji za pewne zadania dodatkowe wykonane w interesie instytucji, które są już uwzględnione przy ocenie i przyznawaniu punktów pierwszeństwa dyrekcji generalnej, art. 9 ogólnych przepisów wykonawczych narusza art. 45 regulaminu pracowniczego, jak również zasady ekspektatywy rozwoju kariery i równości traktowania;

przewidując w odniesieniu do postępowania w sprawie awansu w 2005 r., przyznanie przejściowych punktów pierwszeństwa w oparciu wyłącznie o staż w grupie zaszeregowania, art. 13 ust. 3 ogólnych przepisów wykonawczych narusza art. 45 regulaminu pracowniczego;

przewidując korzystniejsze traktowanie urzędników dyrekcji generalnych lub służb dysponujących mniej licznym personelem, włączając w to członków gabinetów, art. 6 ust. 2 ogólnych przepisów wykonawczych narusza art. 45 regulaminu pracowniczego, jak również zasady ekspektatywy rozwoju kariery i równości traktowania.

____________