Personalerettens dom (Første Afdeling) af 9. juni 2010 - Marcuccio mod Kommissionen

(Sag F-56/09) 1

(Personalesag - tjenestemænd - erstatningssøgsmål - administrationens adgang til en tjenestemands tjenestebolig - boligens ukrænkelighed og privatlivets fred )

Processprog: italiensk

Parter

Sagsøger: Luigi Marcuccio (Tricase, Italien) (først ved G. Cipressa, derefter ved avocats G. Cipressa og L. Mansullo)

Sagsøgt: Europa-Kommissionen (ved J. Currall og C. Berardis-Kayser, som befuldmægtigede, bistået af avocat A. Dal Ferro)

Sagens genstand

Annullation af Kommissionens afgørelse om at afslå sagsøgerens anmodning dels om erstatning for den skade, som angiveligt blev forvoldt derved, at ansatte i Kommissionen trængte ind i hans tjenestebolig i Luanda den 8. april 2002, dels om udlevering af kopierne af de fotos, der blev taget ved denne lejlighed, og tilintetgørelse af enhver form for dokumentation vedrørende denne hændelse

Konklusion

1)    Europa-Kommissionen betaler Luigi Marcuccio 5 000 EUR

2)    Europa-Kommissionens afgørelse af 11.september 2008 annulleres, for så vidt som den indebar et afslag på Luigi Marcuccios anmodning af 24. april 2008 om fremsendelse af fotografier, tilintetgørelse af fotografier og om meddelelse af oplysninger vedrørende denne tilintetgørelse.

3)    I øvrigt frifindes Europa-Kommissionen.

4)    Europa-Kommissionen bærer sine egne omkostninger og betaler en fjerdedel af Luigi Marcuccios omkostninger.

5)    Luigi Marcuccio betaler tre fjerdedele af sine egne omkostninger

____________

1 - EUT C 205 af 29.8.2009, s. 48.