Žaloba podaná 18. januára 2007 - Moschonaki/ENZŽPP

(vec F-3/07)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobkyňa: Chrysanthe Moschonaki (Ballybrack, Írsko) (v zastúpení: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis a E. Marchal, advokáti)

Žalovaná: Európska nadácia pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok (ENZŽPP) (EUROFOUND)

Návrhy žalobkyne

zrušiť rozhodnutie riaditeľa ENZŽPP o neschválení služobnej cesty žalobkyne, v rámci ktorej sa mala zúčastniť zasadnutia zhromaždenia výborov zamestnancov agentúr konaného 30. a 31. marca 2006,

zaviazať žalovanú na náhradu trov konania.

Žalobné dôvody a hlavné tvrdenia

Na podporu svojej žaloby žalobkyňa najmä uvádza, že zamietnutím jej žiadosti o služobnú cestu, v rámci ktorej sa mala zúčastniť na zasadaní zhromaždenia výborov zamestnancov agentúr v dňoch 30. a 31. marca 2006, ENZŽPP porušila článok 24b a článok 9 ods. 3 služobného poriadku, ako aj článok 1 šiesty odsek prílohy II služobného poriadku, ktoré stanovujú slobodu združovať sa a pôsobiť v odboroch, úlohu konzultácií a riadenia výboru zamestnancov a zákaz akéhokoľvek dopadu z dôvodu výkonu členstva vo výbore zamestnancov.

Žalobkyňa sa navyše odvoláva na porušenie článku 110 ods. 4 služobného poriadku a článku 126 podmienok zamestnávania ostatných zamestnancov Európskych spoločenstiev. Z týchto ustanovení vyplýva, že sa musia pravidelne konať rokovania medzi správnymi oddeleniami inštitúcií a agentúrami s účasťou výborov zamestnancov s cieľom zabezpečiť jednotné uplatňovanie služobného poriadku.

Napadnuté rozhodnutie porušuje tiež zásadu riadnej správy a zásadu správneho úradného postupu.

____________