Kanne 26.2.2021 – Tšekin tasavalta v. Puolan tasavalta

(asia C-121/21)

Oikeudenkäyntikieli: puola

Asianosaiset

Kantaja: Tšekin tasavalta (asiamiehet: M. Smolek, LDvořáková ja J. Vláčil)

Vastaaja: Puolan tasavalta

Vaatimukset

Kantaja vaatii, että unionin tuomioistuin

toteaa, että Puolan tasavalta

ei ole noudattanut direktiivin 2011/921 4 artiklan 1 ja 2 kohdan, luettuna yhdessä mainitun direktiivin 4 artiklan 4–6 kohdan, 5 artiklan 1 ja 2 kohdan ja 6, 7, 8 ja 9 artiklan kanssa, mukaisia velvoitteitaan, koska se on sallinut ruskohiilen louhinnan ilman ympäristövaikutusten arviointia

ei ole noudattanut direktiivin 2011/92 6 artiklan 2–7 kohdan, 7 artiklan 5 kohdan, 8 ja 9 artiklan ja 11 artiklan 1 kohdan mukaisia velvoitteitaan, koska se on sallinut kyseisen yleisön sulkemisen menettelyn, jossa kaivostoiminnalle myönnettiin lupa, ulkopuolelle

ei ole noudattanut direktiivin 2011/92 11 artiklan 1 kohdan mukaisia velvoitteitaan, koska se on todennut, että ympäristövaikutusten arviointia koskeva päätös on välittömästi täytäntöönpanokelpoinen

ei ole noudattanut direktiivin 2000/602 4 artiklan 1 kohdan a alakohdan ii alakohdan ja b alakohdan ii alakohdan mukaisia velvoitteitaan, koska se ei ole sisällyttänyt ympäristövaikutusten arviointia koskevaan päätökseen mahdollista noudatettavaa menettelyä, jos kyseisille vesimuodostumille ei myönnetä poikkeuksia direktiivin 2000/60 4 artiklan 5 kohdan mukaisesti

ei ole noudattanut direktiivin 2011/92 6 artiklan 2–7 kohdan, 7 artiklan 1, 2 ja 5 kohdan ja 8 artiklan mukaisia velvoitteitaan, koska se ei ole sallinut kyseisen yleisön ja Tšekin tasavallan osallistumista menettelyyn, jossa kaivostoiminnalle myönnettiin lupa vuoteen 2026 saakka

ei ole noudattanut direktiivin 2011/92 9 artiklan 1 ja 2 kohdan mukaisia velvoitteitaan, koska se ei ole julkaissut kaivostoiminnalle vuoteen 2026 saakka myönnettyä lupaa eikä toimittanut sitä Tšekin tasavallalle ymmärrettävässä muodossa

ei ole noudattanut direktiivin 2011/92 11 artiklan 1 kohdan mukaisia velvoitteitaan, koska se ei ole sallinut kaivostoiminnalle vuoteen 2026 saakka myönnetyn luvan oikeudellista valvontaa

ei ole noudattanut direktiivin 2003/43 7 artiklan mukaisia velvoitteitaan, koska se ei ole julkaissut kaivostoiminnalle vuoteen 2026 saakka myönnettyä lupaa

ei ole noudattanut SEU 4 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua vilpittömän yhteistyön periaatetta, koska se ei ole toimittanut kaikkia menettelyyn, jossa kaivostoiminnalle myönnettiin lupa vuoteen 2026 saakka, liittyviä tietoja

ei ole noudattanut direktiivin 2011/92 4 artiklan 1 kohdan mukaisia velvoitteitaan, koska se ei ole ottanut riittävällä tavalla huomioon ympäristövaikutusten arviointia koskevaa päätöstä kaivostoiminnalle vuoteen 2026 saakka myönnetyn luvan osalta

ei ole noudattanut direktiivin 2011/92 8a artiklan 1 kohdan b alakohdan mukaisia velvoitteitaan, koska se ei ole määrännyt riittävistä ympäristöehdoista kaivostoiminnalle vuoteen 2026 asti myönnetyssä luvassa

velvoittaa Puolan tasavallan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Kantaja esittää kanteensa tueksi perusteita, jotka liittyvät direktiivin 2011/92, direktiivin 2000/60, direktiivin 2003/4 ja Euroopan unionista tehdyn sopimuksen (vilpittömän yhteistyön periaate) rikkomiseen.

1.    Puolan tasavalta on ottanut käyttöön lainsäädännön, jonka mukaan on mahdollista pidentää kuudella vuodella kaivostoiminnan lupaa arvioimatta ympäristövaikutuksia ja jonka mukaan kaivostoimintaa koskevan luvan myöntämismenettely on yleensä salainen. Näin tehdessään se on rikkonut direktiiviä 2011/92.

2.    Puolan tasavalta on rikkonut direktiiviä 2011/02, koska se on todennut, että päätös ympäristöehdoista, joita sovelletaan Turówin kaivoksen laajentamista ja kaivostoiminnan jatkamista vuoteen 2044     sakkaa koskevaan hankkeeseen, on välittömästi täytäntöönpanokelpoinen, ja sulki näin ollen pois tehokkaan oikeussuojan tätä päätöstä vastaan. Lisäksi Puolan tasavalta rikkoi direktiiviä 2000/60 siltä osin kuin päätös ympäristöehdoista ei kata riittävällä tavalla hankkeen koko kestoa siltä osin, kuinka kaivostoiminta vaikuttaa vesimuodostelmien tilanteeseen.

3.    Puolan tasavalta on rikkonut direktiiviä 2011/92, koska se on estänyt kyseistä yleisöä ja Tšekin tasavaltaa osallistumasta menettelyyn, joka koski lopullisen toimintaluvan myöntämistä Turówin ruskohiilikaivokselle vuoteen 2026 saakka, koska se ei ole julkaissut myönnettyä lupaa ja on toimittanut sen Tšekin tasavallalle epätäydellisenä ja myöhässä, koska Puolan lainsäädäntö estää kyseistä yleisöä valvomasta tätä lupaa, ja myös koska tässä luvassa ei oteta asianmukaisesti huomioon ympäristövaikutusten arviointia. Puolan tasavalta on menettelyllään rikkonut myös direktiiviä 2003/4 ja loukannut SEU 4 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua vilpittömän yhteistyön periaatetta.

____________

1 Tiettyjen julkisten ja yksityisten hankkeiden ympäristövaikutusten arvioinnista 13.12.2011 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2011/92/EU (EUVL 2012, L 26, s. 1).

2 Yhteisön vesipolitiikan puitteista 23.10.2000 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2000/60/EY (EYVL 2000, L 327, s. 1).

3 Ympäristötiedon julkisesta saatavuudesta ja neuvoston direktiivin 90/313/ETY kumoamisesta 28.1.2003 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2003/4/EY (EYVL 2003, L 41, s. 26).