ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

(πρώτο τμήμα)

της 22ας Μαΐου 2008

Υπόθεση F-107/07

Κωνσταντίνος Δασκαλάκης

κατά

Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

«Υπαλληλική υπόθεση – Υπάλληλοι – Αμοιβή – Άρθρο 7, παράγραφος 2, του ΚΥΚ – Προσωρινή αποζημίωση – Απαράδεκτο»

Αντικείμενο: Προσφυγή ασκηθείσα δυνάμει των άρθρων 236 ΕΚ και 152 ΕΑ, με την οποία ο Κ. Δασκαλάκης ζητεί την ακύρωση της αποφάσεως της αρμόδιας για τους διορισμούς αρχής της Επιτροπής, της 28ης Ιουνίου 2007, καθόσον η απόφαση αυτή δεν του χορηγεί, για περίοδο άνω του ενός έτους, την προβλεπόμενη στο άρθρο 7, παράγραφος 2, του Κανονισμού Υπηρεσιακής Καταστάσεως των υπαλλήλων (ΚΥΚ) αποζημίωση.

Απόφαση: Η προσφυγή απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Κάθε διάδικος φέρει τα δικά του δικαστικά έξοδα.

Περίληψη

Διαδικασία – Παραδεκτό των διαδικαστικών εγγράφων – Εκτίμηση κατά τον χρόνο καταθέσεως του εγγράφου

(Κανονισμός Διαδικασίας του Πρωτοδικείου, άρθρο 114· Κανονισμός Διαδικασίας του Δικαστηρίου Δημόσιας Διοίκησης, άρθρο 78)

Όταν μια ένσταση απαραδέκτου αφορά προσφυγή κατατεθείσα στη Γραμματεία του Δικαστηρίου Δημόσιας Διοίκησης πριν από την έναρξη ισχύος του Κανονισμού Διαδικασίας του, πρέπει να εφαρμόζονται, αφενός, οι δικονομικοί κανόνες που ορίζονται στο άρθρο 78 του Κανονισμού Διαδικασίας του Δικαστηρίου Δημόσιας Διοίκησης, ιδίως δε αυτοί της παραγράφου 3 του εν λόγω άρθρου, το οποίο παρέχει στο Δικαστήριο Δημόσιας Διοίκησης την εξουσία να να αποφανθεί με διάταξη, χωρίς να εισέλθει στην ουσία, και, αφετέρου, οι κανόνες περί παραδεκτού της προσφυγής, στους οποίους αναφερόταν το άρθρο 114 του Κανονισμού Διαδικασίας του Πρωτοδικείου, ο οποίος εφαρμοζόταν mutatis mutandis στο Δικαστήριο Δημόσιας Διοίκησης έως την έναρξη ισχύος του δικού του κανονισμού διαδικασίας.

Δεδομένου ότι η προθεσμία προβολής ενστάσεως παραδεκτού αρχίζει, είτε κατ’ εφαρμογή του άρθρου 114 του Κανονισμού Διαδικασίας του Πρωτοδικείου είτε κατ’ εφαρμογή του άρθρου 78 του Κανονισμού Διαδικασίας του Δικαστηρίου Δημόσιας Διοίκησης, από την κοινοποίηση του δικογράφου της προσφυγής, στην περίπτωση κατά την οποία η κοινοποίηση αυτή πραγματοποιήθηκε πριν από την έναρξη ισχύος του Κανονισμού Διαδικασίας του Δικαστηρίου Δημόσιας Διοίκησης, η τηρητέα προθεσμία είναι κατ’ ανάγκη η προθεσμία που ίσχυε τότε και προέκυπτε από τον Κανονισμό Διαδικασίας του Πρωτοδικείου. Επομένως, σύμφωνα με την αρχή της ασφάλειας δικαίου, η έναρξη ισχύος του Κανονισμού Διαδικασίας του Δικαστηρίου Δημόσιας Διοίκησης δεν μπορεί κατά νόμο να επιφέρει σύντμησή της, ήδη τρέχουσας κατά την έναρξη της ισχύος του, προθεσμίας προβολής ενστάσεως απαραδέκτου με χωριστό δικόγραφο.

Η κρίσιμη ημερομηνία για τον έλεγχο της τηρήσεως αυτής της προθεσμίας είναι η ημερομηνία κατά την οποία προβάλλεται η ένσταση απαραδέκτου ενώπιον του Δικαστηρίου Δημόσιας Διοίκησης.

(βλ. τις σκέψεις 23, 25 και 26)

Παραπομπή:

ΠΕΚ: 14 Δεκεμβρίου 1992, T‑47/92, Lenz κατά Επιτροπής, Συλλογή 1992, σ. II‑2523, σκέψη 34

ΔΔΔ: 26 Απριλίου 2006, F‑16/05, Falcione κατά Επιτροπής, Συλλογή Υπ.Υπ. 2006, σ. I‑A‑1‑3 και II‑A‑1‑7, σκέψη 84, 14 Δεκεμβρίου 2007, F‑82/06, Duyster κατά Επιτροπής, που δεν έχει δημοσιευθεί ακόμη στη Συλλογή, σκέψη 40, 25 Ιανουαρίου 2008, F‑80/06, Duyster κατά Επιτροπής, που δεν έχει δημοσιευθεί ακόμη στη Συλλογή, σκέψεις 38 έως 43