Προσφυγή-αγωγή της 26ης Φεβρουαρίου 2013 – ZZ κατά Επιτροπής

(Υπόθεση F-20/13)

Γλώσσα διαδικασίας: η γαλλική

Διάδικοι

Προσφεύγων-ενάγων: ZZ (εκπρόσωποι: L. Levi και A. Blot, δικηγόροι)

Καθής-εναγόμενη: Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Αντικείμενο και περιγραφή της διαφοράς

Αίτημα ακυρώσεως της σιωπηρής αποφάσεως περί απορρίψεως του αιτήματος του προσφεύγοντος-ενάγοντος για αποκατάσταση της ζημίας που υπέστη εξαιτίας της καθυστερημένης καταρτίσεως των εκθέσεων του αξιολογήσεως σχετικά με τα έτη 2008 και 2009.

Αιτήματα του προσφεύγοντος-ενάγοντος

Ο προσφεύγων-ενάγων ζητεί από το Δικαστήριο Δημόσιας Διοίκησης:

–    να ακυρώσει την απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής περί απορρίψεως σιωπηρώς της από 13 Ιανουαρίου 2012 αιτήσεώς του,

–    εφόσον είναι αναγκαίο, να απορρίψει την από 20 Νοεμβρίου 2012 απόφαση της ΑΔΑ περί απορρίψεως της διοικητικής ενστάσεως που υπέβαλε ο προσφεύγων-ενάγων στις 24 Ιουλίου 2012,–    να υποχρεώσει την καθής-εναγομένη να καταβάλλει στον προσφεύγοντα-ενάγοντα ποσό, καθοριζόμενο ex aequo et bono και προσωρινώς σε 1 ευρώ ως αποζημίωση για την υλική ζημία που υπέστη και σε ένα ευρώ ως χρηματική ικανοποίηση για την ηθική βλάβη που υπέστη,–    να καταδικάσει την Επιτροπή στα δικαστικά έξοδα.