Αίτηση προδικαστικής αποφάσεως την οποία υπέβαλε το Korkein hallinto-oikeus (Φινλανδία) στις 19 Ιανουαρίου 2017 – Tietosuojavaltuutettu

(Υπόθεση C-25/17)

Γλώσσα διαδικασίας: η φινλανδική

Αιτούν δικαστήριο

Korkein hallinto-oikeus

Διάδικοι στην υπόθεση της κύριας δίκης

Αναιρεσείων: Tietosuojavaltuutettu

Λοιποί διάδικοι της διαδικασίας: Jehovan todistajat – uskonnollinen yhdyskunta

Προδικαστικά ερωτήματα

Έχουν οι εξαιρέσεις του άρθρου 3, παράγραφος 2, δεύτερη περίπτωση, της οδηγίας για την προστασία των δεδομένων1 που αναφέρονται στο πεδίο εφαρμογής της την έννοια ότι δεν εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της οδηγίας η συλλογή και οποιαδήποτε άλλη επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, στην οποία προβαίνουν τα μέλη θρησκευτικής κοινότητας με αφορμή το κήρυγμα που πραγματοποιούν από πόρτα σε πόρτα; Ποια σημασία έχει, προκειμένου να διαπιστωθεί η δυνατότητα εφαρμογής της οδηγίας, αφενός το γεγονός ότι η δραστηριότητα κηρύγματος, στο πλαίσιο της οποίας συλλέγονται τα δεδομένα, οργανώνεται από τη θρησκευτική ομάδα και τις συναθροίσεις της και, αφετέρου, ότι πρόκειται παράλληλα για άσκηση θρησκευτικών καθηκόντων από τα μέλη της θρησκευτικής κοινότητας σε προσωπικό επίπεδο;

Έχει ο ορισμός του «αρχείου» στο άρθρο 2, στοιχείο γʹ, της οδηγίας για την προστασία των δεδομένων, λαμβανομένων υπόψη και των αιτιολογικών σκέψεων 26 και 27 της οδηγίας, την έννοια ότι το σύνολο των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, που συλλέγονται με μη αυτοματοποιημένο τρόπο στο πλαίσιο της προαναφερθείσας δραστηριότητας κηρύγματος από πόρτα σε πόρτα (ονοματεπώνυμο και διεύθυνση καθώς και άλλα δεδομένα και χαρακτηριστικά που αφορούν ενδεχομένως κάποιο άτομο),

α)    δεν συνιστά αρχείο με την ως άνω έννοια, δεδομένου ότι δεν αφορά καρτελοθήκες, καταλόγους ή παρόμοια συστήματα αρχειοθετήσεως που διευκολύνουν την αναζήτηση, όπως ρητώς ορίζει ο φινλανδικός νόμος για τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, ή

β)    συνιστά αρχείο με την έννοια αυτή, καθόσον, λαμβανομένου υπόψη και του σκοπού για τον οποίο συλλέγονται τα δεδομένα αυτά, η ανάκτηση των πληροφοριών που είναι απαραίτητες για μεταγενέστερη χρήση είναι πράγματι ευχερής και χωρίς να απαιτείται υπέρογκο κόστος, όπως προβλέπεται από τον φινλανδικό νόμο για τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα;

Έχει η περιλαμβανόμενη στο άρθρο 2, στοιχείο δʹ, της οδηγίας για την προστασία των δεδομένων έκφραση «που μόνος ή από κοινού με άλλους καθορίζει τους στόχους και τον τρόπο της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα» την έννοια ότι τα μέλη θρησκευτικής κοινότητας, η οποία οργανώνει κάποια δραστηριότητα στο πλαίσιο της οποίας συλλέγονται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, μεταξύ άλλων λόγω του τρόπου με τον οποίο κατανέμεται η περιοχή δράσεως των επιφορτισμένων με το κήρυγμα και λόγω του τρόπου υλοποιήσεως της δραστηριότητας και της τηρήσεως ευρετηρίων για άτομα που δεν επιθυμούν να τα επισκεφθούν οι επιφορτισμένοι με το κήρυγμα, μπορούν να θεωρηθούν, σε σχέση με τη δραστηριότητα αυτή, ως υπεύθυνοι επεξεργασίας δεδομένων, παρά το γεγονός ότι η θρησκευτική κοινότητα ισχυρίζεται ότι πρόσβαση στις καταγεγραμμένες πληροφορίες έχουν μόνον οι επιμέρους επιφορτισμένοι με το κήρυγμα;

Έχει το προαναφερόμενο άρθρο 2, στοιχείο δʹ, την έννοια ότι η θρησκευτική κοινότητα μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη επεξεργασίας δεδομένων μόνον εάν προβαίνει και σε άλλες, ειδικότερες ενέργειες, όπως παροχή εντολών ή έγγραφων οδηγιών, με τις οποίες κατευθύνει τη διαδικασία συλλογής δεδομένων, ή αρκεί η θρησκευτική κοινότητα να έχει ουσιαστικό ρόλο στην καθοδήγηση της δραστηριότητας των μελών της;

Απάντηση επί του τρίτου και του τετάρτου ερωτήματος απαιτείται μόνο σε περίπτωση που στο πρώτο και το δεύτερο ερώτημα δοθεί καταφατική απάντηση σε σχέση με την εφαρμογή της οδηγίας. Απάντηση επί του τετάρτου ερωτήματος απαιτείται μόνο σε περίπτωση που στο τρίτο ερώτημα δοθεί η απάντηση ότι δεν μπορεί να αποκλειστεί η δυνατότητα εφαρμογής του άρθρου 2, στοιχείο δʹ, της οδηγίας σε περίπτωση θρησκευτικής κοινότητας.

____________

1     Οδηγία 95/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου 1995, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών (ΕΕ 1995, L 281, σ. 31).