Pritožba, ki jo je Bavaria NV vložila 31. avgusta 2011 zoper sodbo Splošnega sodišča (šesti razširjeni senat) z dne 16. junija 2011 v zadevi T-235/07, Bavaria NV proti Evropski komisiji

(Zadeva C-445/11 P)

Jezik postopka: nizozemščina

Stranki

Pritožnica: Bavaria NV (zastopniki: O.W. Brouwer, P.W. Schepens in N. Al-Ani, odvetniki)

Druga stranka v postopku: Evropska komisija

Predlogi

Pritožnica predlaga, naj se:

točke od 202 do 212, od 252 do 255, 288, 289, od 292 do 295, 306, 307 in 335 sodbe Splošnega sodišča z dne 16. junija 2001 razveljavijo;

zadeva vrne v odločanje Splošnemu sodišču ali izpodbijana odločba1 (v celoti ali v delu) razglasi za nično;

Komisiji naloži plačilo stroškov postopka pred Splošnim sodiščem in Sodiščem.

Pritožbeni razlogi in bistvene trditve

Prvič, Splošno sodišče naj bi napačno razlagalo pravo Unije, točneje člen 101(1) PDEU, kršilo načelo pravne varnosti in protislovno obrazložilo določitev trenutka začetka kršitve. Sestanek z dne 27. februarja 1996 ne spada h kršitvi in nikakor ne more pomeniti začetka niza sestankov, s katerimi naj bi se zasledoval protikonkurenčni cilj. Če je Splošno sodišče domnevalo, da se že s tem, da je bil sestanek z dne 27. februarja 1996 poimenovan "sestanek Catherijne", dokazuje, da je sestanek sledil protikonkurenčnemu cilju, je to v nasprotju z izpodbijano odločbo in je Splošno sodišče preseglo meje svojih pristojnosti. Način, ki ga je Splošno sodišče uporabilo za ugotovitev niza sestankov s protikonkurenčnim ciljem, se ne more uporabiti za določitev trenutka začetka kršitve. Splošno sodišče je tudi storilo napako v obrazložitvi, ker je ugotovilo, da je za dokaz obstoja kršitve dovolj že ena sama izjava družbe InBev.

Drugič, Splošno sodišča je napačno razlagalo in uporabilo načelo enakosti (ter ga nezadostno obrazložilo), ker naj bi ugotovilo, da izpodbijana odločba ni primerljiva s prejšnjimi zadevami s tega prodročja, predvsem odločbo Komisije v zadevi 2003/5692 - Interbrew in Alken-Maes. V preostalen ni podalo objektivne utemeljitve za različno obravnavanje zadevnih družb v teh zadevah.

Tretjič, Splošno sodišče je kršilo načela enakosti, prepovedi retroaktivnosti za kazni, zakonitosti in sorazmernosti, ker pritožnici naložene globe ni znižalo zaradi (dovolitve) uporabe v letu 2005 zaostrene politike na področju glob v položaju, v katerem je bila ta uporaba posledica prekomernega trajanja upravnega postopka, kar je priznalo Splošno sodišče, izključno zaradi nedejavnosti Komisije.

Četrtič, Splošno sodišče je napačno razlagalo in uporabilo načelo sorazmernosti, ker je dovolilo, da je Komisija osnovni znesek globe izračunala na podlagi prometa pritožnice tako, da je ta vseboval odhodke, s čimer je bil dejanski vpliv pritožnice na konkurenco previsoko ocenjen in je bil osnovni znesek določen previsoko.

Petič, Splošno sodišče je pravico do obrambe in pravico do dobrega upravljanja napačno razlagalo, ker je izhajalo iz tega, da pritožnici ni treba omogočiti vpogleda v odgovore družbe InBev, podane glede očitkov. Pritožnica je podala dovolj informacij o tem, da ti dokumenti vsebujejo razbremenilne dokaze.

____________

1 - Odločba Komisije C(2007) 1697 z dne 18. aprila 2007 v zvezi s postopkom na podlagi člena 81 [ES] (zadeva COMP/B-2/37.766 - Nizozemski trg piva).

2 - Odločba Komisije 2003/569/ES z dne 5. decembra 2001 v zvezi s postopkom na podlagi člena 81 ES (zadeva IV/37.614/F3 PO/Interbrew in Alken-Maes) (UL L 200, str. 1).