Beschikking van het Gerecht voor ambtenarenzaken (Eerste kamer) van 29 juni 2011 - Schuerewegen / Parlement

(Zaak F-125/10)1

(Openbare dienst - Ambtenaren - Verwijdering van de werkplek - Afneming van dienstkaart - Intrekking van toegangsrechten tot computernetwerk - Voorafgaande administratieve klacht - Verzending per e-mail - Daadwerkelijke kennisneming door administratie - Tardiviteit - Kennelijke niet-ontvankelijkheid)

Procestaal: Frans

Partijen

Verzoekende partij: Daniel Schuerewegen (Marienthal, Luxemburg) (vertegenwoordigers: P. Nelissen Grade en G. Leblanc, advocaten)

Verwerende partij: Europees Parlement (vertegenwoordigers: O. Caisou-Rousseau en E. Despotopoulou, gemachtigden)

Voorwerp

Verzoek om nietigverklaring van het besluit van het TABG waarbij verzoeker van zijn werkplek is verwijderd en zijn dienstkaart is afgenomen alsmede van alle op dat besluit volgende handelingen en verzoek om schadevergoeding

Dictum

Het beroep wordt kennelijk niet-ontvankelijk verklaard.

Schuerewegen zal alle kosten dragen.

____________

1 - PB C 30 van 29.1.11, blz. 68.