Определение на Съда на публичната служба (трети състав) от 30 май 2013 г. — Marcuccio/Комисия

(Дело F-141/11)1

(Публична служба — Член 34, параграфи 1 и 6 от Процедурния правилник — Жалба, подадена по факс в срока за обжалване — Саморъчен подпис на адвоката, който се различава от подписа, положен върху оригинала на изпратената с писмо жалба — Просрочване на жалбата — Явна недопустимост)

Език на производството: италиански

Страни

Жалбоподател: Luigi Marcuccio (Tricase, Италия) (представител: G. Cipressa, avocat)

Ответник: Европейска комисия (представители: г-жа C. Berardis-Kayser и г-н J. Baquero Cruz, подпомагани от A. Dal Ferro, avocat)

Предмет

Искане за отмяна на мълчаливия отказ на Комисията относно искането на жалбоподателя да получи неизплатени възнаграждения, дължими за периода септември—декември 2010 г. и за януари 2011 г.

Диспозитив

Отхвърля жалбата като явно недопустима.

Г-н Marcuccio понася направените от него съдебни разноски, както и съдебните разноски, направени от Европейската комисия.

____________

1 ОВ C 65, 3.3.2012 г., стр. 25.