Personaldomstolens dom av den 8 mars 2011 - De Nicola mot Europeiska investeringsbanken

(Mål F-59/09)(1)

(Personalmål - Personal vid Europeiska Investeringsbanken - Utvärdering - Befordring - Tribunalens behörighet - Upptagande till sakprövning - Implicit avslagsbeslut - Interna riktlinjer - Personalrepresentant - Principen om iakttagandet av rätten till försvar)

Rättegångsspråk: italienska

Parter

Sökande: Carlo De Nicola (Strassen, Luxemburg) (ombud: L. Isola, avocat)

Svarande: Europeiska Investeringsbanken (ombud: C. Gómez de la Cruz, T. Gilliams och F. Martin, biträdda av A. Dal Ferro, avocat)

Saken

Dels talan om ogiltigförklaring av de befordringar som beslutades den 29 april 2008 och som inte omfattar sökanden, samt ogiltigförklaring av sökandens utvärderingsrapport för år 2007. Dels talan om ogiltigförklaring av överklagandekommitténs beslut att fortsätta sin prövning av ärendet trots en jävsinvändning. Slutligen yrkande om att personaldomstolen ska fastställa att sökanden har utsatts för trakasserier och förplikta svaranden att upphöra med dessa trakasserier samt utge skadestånd till sökanden för ideell och ekonomisk skada.

Domslut

Carlo De Nicolas utvärderingsrapport för år 2007 och beslutet att inte befordra honom ogiltigförklaras.

Talan ogillas i övrigt.

Carlo De Nicola och Europeiska investeringsbanken ska bära sina respektive rättegångskostnader.

____________

1 - ) EUT C 205, 29.8.2009, s. 49.