Arrest van het Hof (Tiende kamer) van 17 september 2020 –
EUIPO/Messi Cuccittini

(Gevoegde zaken C449/18 P en C474/18 P)(1)

„Hogere voorziening – Uniemerk – Verordening (EG) nr. 207/2009 – Artikel 8, lid 1, onder b) – Oppositieprocedure – Aanvraag voor Uniebeeldmerk MESSI – Oudere Uniewoordmerken MASSI – Gedeeltelijke weigering van inschrijving”

1.      Uniemerk – Definitie en verkrijging van het Uniemerk – Relatieve weigeringsgronden – Oppositie door de houder van een gelijk of overeenstemmend ouder merk dat is ingeschreven voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten – Overeenstemming van de betrokken merken – Beoordelingscriteria

[Verordening nr. 207/2009 van de Raad, art. 8, lid 1, b)]

(zie punten 4547)

2.      Hogere voorziening – Middelen – Onjuiste beoordeling van de feiten en het bewijsmateriaal – Niet-ontvankelijkheid – Toetsing door het Hof van de beoordeling van de feiten en het bewijsmateriaal – Uitgesloten, behoudens het geval van een onjuiste opvatting

(Art. 256, lid 1, VWEU; Statuut van het Hof van Justitie, art. 58, eerste alinea)

(zie punt 55)

3.      Uniemerk – Procedurevoorschriften – Ambtshalve onderzoek van de feiten –Omvang – Verplichting om de juistheid van algemeen bekende feiten aan te tonen – Geen – Betwisting voor het Gerecht – Toetsing door het Hof van de beoordeling van de algemene bekendheid van de feiten door het Gerecht – Uitgesloten, behoudens het geval van een onjuiste opvatting

(Art. 256, lid 1, VWEU; Statuut van het Hof van Justitie, art. 58, eerste alinea)

(zie punt 57)

4.      Uniemerk – Beroepsprocedure – Beroep bij de Unierechter – Bevoegdheid van het Gerecht – Toetsing van de rechtmatigheid van de beslissingen van de kamers van beroep – Heronderzoek van de feitelijke omstandigheden tegen de achtergrond van niet eerder voor de instanties van het Bureau overgelegde bewijzen – Daarvan uitgesloten – Argumenten inzake algemeen bekende feiten – Daarvan uitgesloten

(Verordening nr. 207/2009 van de Raad, art. 65)

(zie punten 7173)

5.      Uniemerk – Definitie en verkrijging van het Uniemerk – Relatieve weigeringsgronden – Oppositie door de houder van een gelijk of overeenstemmend ouder merk dat is ingeschreven voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten – Overeenstemming van de betrokken merken – Geschiktheid van de begripsmatige verschillen om de visuele of fonetische overeenstemmingen te neutraliseren – Voorwaarden

[Verordening nr. 207/2009 van de Raad, art. 8, lid 1, b)]

(zie punten 8487)

Dictum

1)

De hogere voorzieningen worden afgewezen.

2)

Het Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie (EUIPO) draagt zijn eigen kosten en die van Lionel Andrés Messi Cuccittini in zaak C‑449/18 P.

3)

J.M.‑E.V. e hijos SRL draagt haar eigen kosten en die van Lionel Andrés Messi Cuccittini en het Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie (EUIPO) in zaak C‑474/18 P.


1 PB C 392 van 29.10.2018.