Žaloba podaná dne 7. května 2012 – ZZ a další v. EHSV

(Věc F-53/12)

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobci: ZZ a další (zástupce: M.-A. Lucas, advokát)

Žalovaný: Evropský hospodářský a sociální výbor

Předmět a popis sporu

Částečné zrušení rozhodnutí Evropského hospodářského a sociálního výboru, kterými se žalobci povyšují z platové třídy AST 5 do platové třídy AST 6 v rozsahu, ve kterém stanovují koeficient násobení.

Návrhová žádání žalobců

Zrušit rozhodnutí zástupce generálního tajemníka pro všeobecné záležitosti, lidské zdroje a vnitřní služby ze dne 20. července 2011 v rozsahu, ve kterém je koeficient násobení stanovený těmito rozhodnutími, který vyplývá z jejich povýšení do platové třídy AST6/1 s účinností od 1. dubna 2011, koeficientem, který pro ně byl stanoven dne 1. dubna 2009, a nikoli koeficientem, který pro ně byl stanoven dne 24. března 2001 s účinností od 1. dubna 2011;

podpůrně, zrušit tato rozhodnutí v rozsahu, ve kterém koeficient násobení vyplývající z jejich povýšení nezohledňuje léta odsloužená v platovém stupni, kterého dosáhli v období mezi 1. dubnem 2009 a 1. dubnem 2011;

podpůrně, zrušit rozhodnutí ze dne 20. července 2011 v rozsahu, ve kterém nabývají účinnosti dne 1. dubna 2011, a nikoli v den následujícím po dni nabytí účinnosti rozhodnutí ze dne 24. března 2011;

uložit EHSV náhradu nákladů řízení.