Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Landgerichts Erfurt (Nemecko) 23. júna 2021 – A/B

(vec C-388/21)

Jazyk konania: nemčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Landgerichts Erfurt

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobca: A

Žalovaný: B

Prejudiciálne otázky

1.    Je účelom a cieľom článku 18 ods. 1, článku 26 ods. 1 a článku 46 smernice 2007/46/ES1 v spojení s ustanoveniami článkov 4, 5 a 13 nariadenia (ES) č. 715/20072 aj ochrana záujmov jednotlivých nadobúdateľov motorových vozidiel a ich majetku? Patrí k nim aj záujem jednotlivého nadobúdateľa vozidla nenadobudnúť také vozidlo, ktoré nie je v súlade s požiadavkami práva Únie, najmä nenadobudnúť také vozidlo, ktoré je vybavené zakázaným rušiacim zariadením podľa článku 5 ods. 2 nariadenia (ES) č. 715/2007?

2.    Vyžaduje právo Únie, najmä zásada efektivity a európske základné práva, ako aj vlastné práva prírody, aby existoval občianskoprávny nárok nadobúdateľa vozidla na náhradu škody voči výrobcovi vozidla v prípade akéhokoľvek zavineného – nedbanlivostného alebo úmyselného – konania výrobcu vozidla spočívajúceho v uvedení do prevádzky vozidla, ktoré je vybavené zakázaným rušiacim zariadením podľa článku 5 ods. 2 nariadenia (ES) č. 715/2007?

____________

1 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2007/46/ES z 5. septembra 2007, ktorou sa zriaďuje rámec pre typové schválenie motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel, systémov, komponentov a samostatných technických jednotiek určených pre tieto vozidlá (Ú. v. EÚ L 263, 2007, s. 1).

2 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 715/2007 z 20. júna 2007 o typovom schvaľovaní motorových vozidiel so zreteľom na emisie ľahkých osobných a úžitkových vozidiel (Euro 5 a Euro 6) a o prístupe k informáciám o opravách a údržbe vozidiel Ú. v. EÚ L 171, 2007, s. 1).