Skarga wniesiona w dniu 16 kwietnia 2008°r. - Spee przeciwko Europolowi

(Sprawa F-43/08)

Język postępowania: niderlandzki

Strony

Strona skarżąca: David Spee (Rijswijk, Niderlandy) (przedstawiciel: P. de Casparis, avocat)

Strona pozwana: Europejski Urząd Policji (Europol)

Przedmiot i opis sporu

Stwierdzenie nieważności decyzji Europolu o wycofaniu oferty pracy, na którą odpowiedział skarżący oraz o jej ponownej publikacji w terminie późniejszym, jak również wniosek o odszkodowanie.

Żądania strony skarżącej

stwierdzenie nieważności decyzji wydanej w przedmiocie zażalenia w dniu 7 stycznia 2008°r., jak również związanych z nią decyzji z dnia 20 czerwca 2007°r. i z dnia 6 lipca 2007°r. o ponownym ogłoszeniu wakatu na stanowisku First Officer w IMT1 Infrastructure Unit i o niepowołaniu nań skarżącego ;

nakazanie Europolowi znalezienia słusznego rozwiązania sytuacji, w jakiej znalazł się skarżący w następstwie wydania nieprzemyślanej i błędnej decyzji;

zasądzenie od Europolu na rzecz skarżącego odszkodowania do wysokości 5.000 EUR netto;

obciążenie Europolu kosztami postępowania.

____________