Sag anlagt den 23. maj 2006 - Guarnieri mod Kommissionen

(Sag F-62/06)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøger: Daniela Guarnieri (St-Stevens-Woluwe, Belgien) (ved avocat E. Boigelot)

Sagsøgt: Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber

Sagsøgerens påstande

Annullation af Kommissionens afgørelse af 5. august 2005, som indeholder et klagepunkt imod sagsøgeren derved, at der i afgørelsen i henhold til reglen om forbud mod dobbeltydelser i vedtægtens artikel 67, stk. 2, foretages fradrag af den belgiske børnepension i familietillæg og hvorved det følgelig meddeles, at der vil blive tilbageholdt et givent beløb i sagsøgerens løn i henhold til vedtægtens artikel 85.

Annullation af ansættelsesmyndighedens afslag af 14. februar 2006 på sagsøgerens klage over den anfægtede afgørelse.

Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber tilpligtes at betale sagens omkostninger.

Søgsmålsgrunde og væsentligste argumenter

Sagsøgeren, som er tjenestemand ved Kommissionen og mor til to børn, fik udbetalt det i vedtægtens artikel 67, stk. 2, fastsatte børnetilskud. Efter hendes ægtefælles død den 10. april 2005 blev hun underrettet om, at hun som følge af en ændring af vedtægtens artikel 80 ikke ville få udbetalt børnepension fra Kommissionen. Hun fik til gengæld familietillæg og børnepension fra den belgiske administration. Eftersom de af den belgiske administration udbetalte ydelsers samlede beløb oversteg de fællesskabsretlige familietillæg var det Kommissionens opfattelse, at sagsøgeren ikke længere havde ret til sidstnævnte tillæg.

Sagsøgeren har til støtte for søgsmålet først anført, at vedtægtens artikel 67, stk. 2, er tilsidesat. De tillæg, som sagsøgeren modtager fra den belgiske administration er nemlig ikke tillæg af samme art som dem, der udbetales af Fællesskabet, og bør derfor ikke give anledning til det fradrag, der er fastsat i denne bestemmelse.

Sagsøgeren har dernæst anført, at der er sket tilsidesættelse af den i vedtægtens artikel 25 fastsatte pligt til at begrunde enhver afgørelse om en bestemt person, af principperne om beskyttelse af den berettigede forventning, om retssikkerhed, om ligebehandling og om god forvaltningsskik, samt af omsorgspligten.

Sagsøgeren har ligeledes fremsat en ulovlighedsindsigelse vedrørende Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 723/2004 af 22. marts 2004 om ændring af vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber og af ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Fællesskaberne 1, for så vidt angår den del, som ændrer vedtægtens artikel 80, stk. 4, uden fastsættelse af overgangsforanstaltninger. Ifølge sagsøgeren burde ophævelsen af børnepension for de børn, hvis afdøde forælder ikke var tjenestemand eller midlertidigt ansat, nemlig have været ledsaget af overgangsforanstaltninger, som gør det muligt for tjenestemænd at foretage aktuarmæssige beregninger af deres situation.

____________

1 - EUT L 124 af 27.4.2004, s. 1.