Rozsudek Soudu pro veřejnou službu (třetího senátu) ze dne 8. července 2015 – DP v. ACER

(Věc F-34/14)1

„Veřejná služba – Zaměstnanci ACER – Smluvní zaměstnanec – Neobnovení smlouvy – Žaloba na neplatnost – Přípustnost žaloby – Námitka protiprávnosti čl. 6 odst. 2 OPO ACER ve smyslu čl. 85 odst. 1 PŘOZ – Žaloba na náhradu škody – Oznámení – Morální újma – Náhrada škody“

Jednací jazyk: angličtina

Účastnice řízení

Žalobkyně: DP (zástupce: S. Pappas, advokát)

Žalovaná: Agentura pro spolupráci energetických regulačních orgánů (zástupci: P. Martinet a S. Vaona, zmocněnci, D. Waelbroeck a A. Duron, advokáti)

Předmět věci

Návrh na zrušení rozhodnutí neobnovit smlouvu smluvního zaměstnance – žalobkyně a na náhradu utrpěné škody.

Výrok rozsudku

Rozhodnutí ze dne 20. prosince 2013, kterým ředitel Agentury pro spolupráci energetických regulačních orgánů odmítl obnovit smlouvu DP se zrušuje. Agentura pro spolupráci energetických regulačních orgánů zaplatí DP částku 7 000 eur.Agentury pro spolupráci energetických regulačních orgánů ponese vlastní náklady řízení a náklady řízení vynaložené DP.

____________

1 Úř. věst. C 184, 16.6.2014, s. 46.