Valitus, jonka Romania on tehnyt 29.6.2021 unionin yleisen tuomioistuimen (laajennettu kymmenes jaosto) asiassa T-543/19, Romania v. komissio, 14.4.2021 antamasta tuomiosta

(asia C-401/21 P)

Oikeudenkäyntikieli: romania

Asianosaiset

Valittaja: Romania (asiamiehet: E. Gane ja L.-E. Bațagoi)

Muu osapuoli: Euroopan komissio

Vaatimukset

hyväksyy valituksen, kumoaa kokonaisuudessaan unionin yleisen tuomioistuimen antaman tuomion asiassa T-543/19, ratkaisee uudestaan asian T-543/19 hyväksyen komission päätöksen C(2019) 4027 final osittaista kumoamista koskevan kanteen siltä osin kuin komissio on soveltanut toimenpideohjelman ensimmäiseen ja toiseen toimintalinjaan 75 prosentin osarahoitusosuutta 85 prosentin osarahoitusosuuden sijaan, tai

hyväksyy valituksen, kumoaa kokonaisuudessaan unionin yleisen tuomioistuimen antaman tuomion asiassa T-543/19 ja palauttaa mainitun asian unionin yleiseen tuomioistuimeen, joka antaessaan uuden ratkaisun hyväksyy kumoamiskanteen ja kumoaa osittain komission päätöksen C(2019) 4027 final siltä osin kuin komissio on soveltanut toimenpideohjelman ensimmäiseen ja toiseen toimintalinjaan 75 prosentin osarahoitusosuutta 85 prosentin osarahoitusosuuden sijaan

velvoittaa komission korvaamaan kulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Romania vetoaa kanteensa tueksi kolmeen kanneperusteeseen:

A. Asetuksen N:o 1303/2013 139 artiklan 6 kohdan a alakohdan, luettuna yhdessä saman asetuksen 137 artiklan 1 kohdan a ja d alakohdan ja 2 kohdan, 131 artiklan, 135 artiklan 2 kohdan ja 139 artiklan 1, 2 ja 7 alakohdan kanssa, virheellinen tulkinta ja soveltaminen

Romania katsoo, että unionin yleinen tuomioistuin on tehnyt useita oikeudellisia virheitä välimaksuja koskevan lopullisen maksupyynnön ja tilien hyväksymisen välisen eronteon osalta jättäessään perusteettomasti ottamatta huomioon kyseisen viimeisen vaiheen roolin ja katsoessaan, että vaadittavan summan laskennassa sovelletaan osarahoitusosuutta, joka oli voimassa välimaksuja koskevan lopullisen maksupyynnön tekohetkellä.

B. Vuotuisuusperiaatteen virheellinen tulkinta ja soveltaminen

Romania katsoo, että unionin yleinen tuomioistuin on tulkinnut ja soveltanut virheellisesti vuotuisuusperiaatetta katsoessaan, että on kyseisen periaatteen vastaista soveltaa tilivuoden aikana syntyneisiin ja kirjanpitojärjestelmään vietyihin menoihin osarahoitusosuutta, joka on asetettu välimaksuja koskevan lopullisen maksupyynnön jälkeen.

C. Taannehtivuuskiellon periaatteen virheellinen tulkinta ja soveltaminen

Romania katsoo, että unionin yleinen tuomioistuin on tulkinnut ja soveltanut virheellisesti taannehtivuuskiellon periaatetta katsoessaan, ettei 12.12.2018 tehdyssä täytäntöönpanopäätöksessä C(2018) 8890 final asetettu yhteisrahoitusosuus ollut sovellettavissa tilivuoden 2017/2018 aikana aiheutuneihin menoihin sillä perusteella, että Romanian oikeudellinen tilanne oli jo tullut lopulliseksi sen voimaantulohetkellä – 12.12.2018 –, koska kyseinen tilivuosi oli päättynyt 30.6.2018 ja välimaksuja koskeva lopullinen maksupyyntö oli toimitettu 6.7.2018.

____________